Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
Gdynia
Prelegenci

prof. dr hab. Edward Nęcka

Edward Nęcka - Profesor psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim i w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Profesor Edward Nęcka jest wśród psychologów polskich niewątpliwie największym autorytetem i ekspertem w zakresie kreatywności. Jest autorem książek na temat psychologii twórczości: "Proces twórczy i jego ograniczenia" (1987), "Trening twórczości" (1992), "TroP – Twórcze rozwiązywanie problemów" (1994), a także inteligencji: "Inteligencja i procesy poznawcze" (1994). W 1998 otrzymał Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej. Od 1994 roku pełni funkcję dyrektora Instytutu Psychologii UJ. Członek Komitetu Nauk Psychologicznych PAN. European Society for Cognitive Psychology (ESCoP) i członek-korespondent Polskiej Akademii Nauk.


prof. dr hab. Jacek Guliński

Profesor chemii, Prorektor ds. Programów Europejskich i Współpracy z Gospodarką na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik Uczelnianego Centrum Innowacji i Transferu Technologii UAM, Do 2008 roku Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo -Technologicznego Fundacji UAM, Kierownik Centrum Wspierania Innowacji Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego. Jest członkiem Zarządu Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Kierownik wielu projektów krajowych i międzynarodowych (Phare, Projekty Ramowe Badań i Rozwoju UE, Bank Światowy) dotyczących głównie relacji nauki z gospodarką.


prof. dr hab. Jan Koch

Profesor zwyczajny, doktor habilitowany, wieloletni pracownik naukowy Politechniki Wrocławskiej. Głównym kierunkiem jego zainteresowań naukowych są zagadnienia związane z konstrukcją i badaniami obrabiarek skrawających, a także z komputerowo wspomaganym projektowaniem i szeroko pojęta automatyzacją produkcji. Prof. Jan Koch posiada wiele znaczących osiągnięć w pracy naukowej i dydaktycznej. W swej działalności naukowo-badawczej zawsze dbał o utrzymanie właściwych proporcji między wiedzą podstawową i stosowaną, doceniając przenoszenie wyników o charakterze poznawczym do rozwiązywania konkretnych zagadnień praktycznych. Jest założycielem i kierownikiem Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii, działającym na terenie Politechniki Wrocławskiej.


prof. dr hab. inż. Henryk Krawczyk

Rektor Politechniki Gdańskiej, 4-krotny dziekan Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki PG. Autor kilku wdrożeń komputerowych, m.in. systemu wspomagającego badania endoskopowe w gdańskiej Akademii Medycznej. Sformułował nową klasę zagrożeń w systemach informatycznych, tzw. zagrożeń nadciągających i opracował procedury im zapobiegające. Procedury te odegrały istotną rolę przy eliminacji błędów, związanych z rokiem 2000. Czynnie uczestniczy w krajowych organizacjach naukowych. Pracuje jako wiceprzewodniczący Komitetu Informatyki Polskiej Akademii Nauk. Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Podstaw Informatyki PAN.


prof. dr hab. inż. Jan Hupka

Prorektor ds. Badań Naukowych i Wdrożeń na Politechnice Gdańskiej. Specjalista w zakresie ekologicznych aspektów technologii chemicznej. Od 2005 roku pełnił funkcję prodziekana ds. rozwoju oraz jest kierownikiem Katedry Technologii Chemicznej na PG. Autor i współautor ponad dwustu opracowań, ekspertyz i opinii dla przedsiębiorstw przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych, dla organów administracji państwowej oraz samorządowej, a także autorem wdrożeń urządzeń i technologii z zakresu ochrony środowiska w przemyśle chemicznym i przemysłach pokrewnych. Szeroko współpracuje z zagranicznymi ośrodkami akademickimi.


dr Krzysztof Matusiak

Pracownik naukowo-badawczy i wykładowca w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się zagadnieniami przedsiębiorczości i samozatrudnienia małych firm, innowacji i transferu technologii, funkcjonowaniem rynków pracy oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego. Od 2005 r. Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Autor licznych opracowań i analiz, m.in. polskiej koncepcji ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.
Posiada doświadczenie w kierowaniu projektów badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego.


dr Aleksander Bąkowski – Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Ekspert w zakresie programów UE, a zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Koordynator Programu UE Badania i Innowacje w Polsce. Od roku 2000 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE, jako konsultant i kierownik zespołu ds. innowacji i MŚP. Główny obszar jego aktywności to polityka innowacyjna na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim. Posiada 15 letnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami innowacyjnymi i realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki. Od roku 2003 współpracuje z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych


Elżbieta Książek

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Obecnie zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. W latach 2004 - 2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu - platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji. Była niezależnym ekspertem dla Komisji Europejskiej przy ocenie wniosków projektowych dotyczących strategicznych analiz dla polityki naukowej i innowacyjnej oraz promocji udziału MŚP w europejskich projektach badawczych. W latach 1997-2004 pracowała w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym, aktywnie uczestnicząc w realizacji projektów unijnych.


Grzegorz Gromada

Absolwent Politechniki Wrocławskiej, Wydział Mechaniczny. Prezes Zarządu Funduszu MCI. Bioventures. Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego SA (1998-2007). Z-ca dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii (1995-2007), obecnie doradca dyrektora WCTT. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Organizatorów Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W 2000 roku pełnił rolę Polskiego Oficera Łącznikowego z Komisją Europejską d.s. udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Piątym Programie Ramowym UE. Ekspert w dziedzinie zarządzania przedsięwzięciami innowacyjnymi.


prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Profesor Politechniki Wrocławskiej, dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego kadencji 2005-2008. Obecnie prezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego. Specjalista w dziedzinie kriogeniki, wieloletni współpracownik Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie przy pracach badawczo rozwojowych i projektowaniu akceleratora LHC. Realizator programów badawczych wykonywanych w ramach 6 PR, inicjator transferu technologii wykonywania elementów detektorów gazowych z CERN do przemysłu polskiego.
dr Jacek Kuciński

Kierownik Zespołu Projektów Foresight w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, Prezes i współzałożyciel Polskiego Stowarzyszenia Menedżerów i Administratorów Projektów Europejskich POLMA. Koordynator Narodowego Programu Foresight Polska 2020 i kilku innych projektów foresight, konsultant techniczny wielu instytutów i przedsiębiorstw w Polsce i za granica (np. KGHM, PGNiG, ANSALDO SpA w Genui). Ekspert Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej w Wiedniu. Od 1992 zajmuje się organizacją i zarządzaniem projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych i transferu technologii a także inwestycji kapitałowych. Od lutego 2008 Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.


Czesław Popławski

Kierownik Biura Transferu Technologii na Politechnice Gdańskiej. Rzecznik patentowy od 1977 roku, świadczący pomoc przy opracowywaniu i opiniowaniu umów dotyczących wyników prac intelektualnych. Biegły sądowy, pełnomocnik stron w postępowaniach sądowych. Założyciel i prowadzący Komórkę Wynalazczości w Rafinerii Gdańskiej w latach 1974 -1988.

Krzysztof Zasiadły

Organizator a następnie prezes pierwszego w Polsce inkubatora innowacji i przedsiębiorczości. W latach 1990-2005 zarządzał i doradzał 65 inkubatorom innowacji i przedsiębiorczości oraz parkom naukowo- technologicznym w Polsce, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Gruzji, Estonii, Kazachstanie, Kirgizji, Rosji, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie. W 1992 był założycielem a następnie w latach 1993-1999 Prezesem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polce. Od 1998 r. jest Wiceprezesem Międzynarodowej Grupy Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE z siedzibą w Berlinie i Poznaniu. Od 2003 jest ekspertem programu Banku Światowego InfoDev Incubator Initiative, którego celem jest zastosowanie technik informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw w 36 krajach na świecie. Od 2002 roku współpracuje z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE w Warszawie


prof. dr hab. Jerzy Cieślik

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w 1971 r. Doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) w 1988 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971 - 1973. W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Był odpowiedzialny kolejno za pion doradztwa gospodarczego, doradztwa podatkowego oraz usług księgowych. Licencjonowany doradca podatkowy. Od 2004 r. profesor Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie.


Krzysztof Gulda

Krzysztof Gulda, Absolwent Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik i koordynator projektów finansowanych z funduszy PHARE, Programów Ramowych UE i USAID. od 1999 roku pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie współtworzył i prowadził działalność Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii. Od 2002 do 2008 roku pracował w Ministerstwie Gospodarki i Pracy, od 2006 roku był dyrektorem Departamentu Rozwoju Gospodarki. Obecnie jest pracownikiem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.Dariusz Żuk

Dariusz Żuk, współzałożyciel i prezes Grupy AIP w skład której wchodzą Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, fundacja Polska Przedsiębiorcza oraz fundusz zalążkowy AIP Seed Capital – absolwent Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie, Mercuria Business School w Helsinkach. Wiceprzewodniczący Komitetu Strategicznego Business Centre Club, członek Komitetu Monitorującego PO Kapitał Ludzki, członek Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości, członek Free (Forum Rozwoju Edukacji Ekonomicznej), członek stowarzyszenia Soliobtempero Soli, członek Rady Nadzorczej Fundacji Studenckie Forum BCC. Laureat nagrody Keep Walking Award za wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, Rzecznik Przedsiębiorczości w ramach programu Polska Przedsiębiorcza. Wcześniej: założyciel i prezes Studenckiego Forum BCC, asystent Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu Przedsiębiorczości, współtwórca pierwszych w historii studenckich projektów ustaw.


Łukasz Sztern

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Pracownik Zespołu Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Realizuje projekty skierowane na pomoc dla instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, w szczególności parków i inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i centrów transferu technologii.

Anna Tórz-Rzepczyńska

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Inkubatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych. Redaktor Naczelna kwartalnika IQ – pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy proprzedsiębiorcze. Przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych SOOIPP.