Organizatorzy

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP)

Stowarzyszenie pełni funkcje sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność i rozwój regionalny. SOOIPP utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 650 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości. Prowadzi działania mające na celu wspieranie procesu inkubacji przedsiębiorczości, wspomaganie transferu technologii i innowacji, doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw.

Stowarzyszenie działa od 1992 roku, zrzeszając obecnie 180 członków indywidualnych oraz członków wspierających, jakimi są ośrodki innowacji i przedsiębiorczości oraz inne instytucje zajmujące się promocją przedsiębiorczości i rozwojem lokalnym. Tegoroczna XXI Konferencja stanowi podsumowanie dotychczasowej działalności Stowarzyszenia.

www.sooipp.org.pl

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii (WCTT)

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jest jednostką Politechniki Wrocławskiej powołaną w odpowiedzi na potrzeby środowiska nauki i biznesu. Aktywnie działa na rzecz rozwoju Wrocławia i regionu Dolnego Śląska.

Misją Centrum jest podnoszenie efektywności i konkurencyjności przedsiębiorstw poprzez innowacje. Jego działania koncentrują się przede wszystkim na promocji wykorzystywania wyników badań naukowych w nowoczesnej gospodarce, a także kreowaniu i wspieraniu szeroko rozumianej przedsiębiorczości. Oferowane przez WCTT usługi skierowane są zarówno do naukowców, jak i przedsiębiorców (w tym młodych, rozpoczynających działalność) oraz konsorcjów naukowo-biznesowych i instytucji badawczo-rozwojowych.

WCTT jest członkiem Enterprise Europe Network - największej na świecie sieci wspierania biznesu powołanej przez Komisję Europejską. Obejmuje ona swoim zasięgiem ponad 40 państw, łączy blisko 600 organizacji i 4000 specjalistów świadczących usługi dla przedsiębiorstw. Jako ośrodek sieci oraz koordynator konsorcjum Enterprise Europe Network w zachodniej Polsce oferuje małym i średnim firmom kompleksowe usługi doradcze, informacyjne i szkoleniowe.

Centrum prowadzi także Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej, ułatwiając naukowcom i przedsiębiorstwom udział w projektach badawczych oraz pomagając w dostępie do źródeł finansowania. Udzielane wsparcie jest pełniejsze dzięki doświadczeniu zdobytym poprzez realizację kilkudziesięciu projektów z IV, V, VI i VII Programu Ramowego Unii Europejskiej.

Jest również częścią Krajowego Systemu Usług, sieci powołanej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zrzeszającej organizacje wyspecjalizowane w świadczeniu różnego rodzaju usług dla przedsiębiorstw i osób podejmujących działalność gospodarczą.

www.wctt.pl

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

Dolnośląski Park Technologiczny T-Park to atrakcyjny, zgodny ze standardami przyjętymi w krajach Unii Europejskiej obszar do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestowania w działalność opartą na nowoczesnych technologiach, wyróżniający się dogodną lokalizacją, nowoczesną infrastrukturą oraz profesjonalnymi usługami pomocniczymi wraz z systemem wsparcia finansowego. Misją Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest bezpośrednie wzmocnienie konkurencyjności regionu wałbrzyskiego, pośrednio także Dolnego Śląska, przez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wypracowanie modelowej współpracy z regionalnymi centrami badań i rozwoju oraz wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu. Do misji T-Parku należy również pobudzanie aktywności zawodowej społeczności regionalnej ,a także poprawa spójności ekonomicznej mikroregionu z pozostałą częścią Dolnego Śląska, Polski i regionami Unii Europejskiej. Utworzenie i rozwój Dolnośląskiego Parku Technologicznego ma stanowić istotny element podnoszący inwestycyjną atrakcyjność regionu wałbrzyskiego. Działalność T-Parku zapewni zwiększenie zainteresowania potencjalnych inwestorów krajowych i zagranicznych tworzących nowe, atrakcyjne miejsca pracy.

Instytucją Zarządzającą Dolnośląskim Parkiem Technologicznym jest Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

www.t-park.pl

Wrocławski Park Technologiczny (WPT)

Wrocławski Park Technologiczny – miejsce, gdzie myśl zamienia się w produkt światowej jakości.

Wrocławski Park Technologiczny został utworzony dla przedsiębiorstw bazujących na zaawansowanych technologiach, laboratoriów oraz ośrodków naukowych i badawczo-rozwojowych.

Na terenie Wrocławskiego Parku Technologicznego działa ok. 96 innowacyjnych przedsiębiorstw. Jest to największa liczba przedsiębiorstw z zakresu wysokich technologii, skupiona w jednym miejscu w Polsce. Wrocławski Park Technologiczny jest laureatem wielu prestiżowych nagród. Realizowany przez WPT projekt „Inkubator – Centrum Technologii” został wybrany do grona 26 najlepszych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w konkursie „Regiostars”, zaś w 2008r. WPT otrzymał nagrodę „wydarzenie roku” magazynu FORBES.

Oferta Wrocławskiego Parku Technologicznego obejmuje m.in.:

  • Dolnośląski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości – w DAIP mogą rozpocząć działalność firmy założone przez studentów, absolwentów lub pracowników naukowych wyższych uczelni Wrocławia.
  • Laboratoria i Pracownie, z których mogą korzystać firmy ulokowane na terenie WPT. Istnieje też możliwość wykonania badań na zlecenie firm.

WPT działa na rzecz umożliwienia firmom wejścia na rynek wysokich technologii, tworzony przez duże laboratoria badawcze. WPT przystąpił do umowy konsorcjum polskich jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw zainteresowanych uczestniczeniem w projektach prowadzonych w dużych ośrodkach badawczych w Europie jak np. projekt ITER, budowa lasera na swobodnych elektronach XFEL, projekty realizowane przez Europejską Organizację Badań Jądrowych CERN.

Obecnie WPT realizuje projekt „Od Wrocławskiego Parku Technologicznego do Innopolis Wrocław”, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Projekt dofinansowany jest z Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ok. 60% środków zostanie przeznaczone na budowę 3 budynków biurowo-laboratoryjnych, 40 % na zakup aparatury laboratoryjno-technologicznej, z której będą mogły skorzystać firmy funkcjonujące na terenie WPT.

Przewiduje się, że z aparatury skorzysta ok. 200 firm, w dużej mierze nowo powstałe. Firmy będą mogły korzystać z aparatury nie ponosząc pełnych kosztów.

Zapraszamy firmy do skorzystania z naszej oferty!

www.technologpark.pl