PL EN
Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Organizatorzy

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE – SOOIPP (Polish Business and Innovation Centres Association – PBICA)

Misją powstałego jesienią 1992 roku Stowarzyszenia jest wspomaganie powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie organizatorów i kadry zarządzającej ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Obecnie w SOOIPP działa ponad 200 członków rekrutujących się z ośrodków innowacji i przedsiębiorczości oraz innych instytucji zajmujących się promocją przedsiębiorczości, innowacyjności, transferem technologii i rozwojem regionalnym.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 2. popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 3. wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 4. wspieranie wzrostu konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw,
 5. tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 6. budowa nowoczesnego rynku pracy,
 7. integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 8. promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie systemów informacji,
 2. organizowanie szkoleń, konsultacji, konferencji, sympozjów, konkursów i zjazdów,
 3. wydawanie materiałów informacyjnych i szkoleniowych oraz inicjowanie wydawnictw zgodnych z celami statutowymi Stowarzyszenia,
 4. współpracę z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. prowadzenie badań, sporządzanie analiz i ekspertyz w zakresie przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii oraz rozwoju regionalnego, w tym dla instytucji rządowych oraz organizacji międzynarodowych;
 6. współdziałanie z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
 7. monitoring rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, dostarczanie informacji i popularyzację osiągnięć w kręgach politycznych i samorządowych w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 700 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo doradczych.

Merytoryczna praca Stowarzyszenia jest realizowana w sekcjach: (1) Ośrodków Transferu Technologii z siedzibą w Łodzi; (2) Parków i Inkubatorów Technologicznych z siedzibą w Poznaniu; (3) Przedsiębiorczości i Instytucji Rynku Pracy z siedzibą w Gdańsku; (4) Akademickich Inkubatorów Przedsiębiorczości z siedzibą w Zielonej Górze; (5) Europejskiego Instytutu Innowacji i Przedsiębiorczości z siedzibą w Łodzi.

SOOIPP jest instytucją pozarządową posiadającą silne zaplecze eksperckie aktywnie uczestniczące w konsultacjach społecznych w zakresie przygotowywania dokumentów strategicznych i programowych na poziomie regionalnym, krajowym i Unii Europejskiej w obszarze innowacyjności, przedsiębiorczości, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

www.sooipp.org.pl

PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY „TECHNOPARK GLIWICE” SP. Z O. O.

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” sp. z o.o. jest realizacją idei przekształcenia Gliwic z miasta kojarzonego z przemysłem ciężkim w miasto nowych technologii. „Technopark Gliwice” jest wspólnym przedsięwzięciem gliwickiego samorządu, Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Politechniki Śląskiej, w sąsiedztwie której powstał obiekt. Jego budowa rozpoczęła się latem 2006 roku, a w maju 2008 roku ulokowały się tam pierwsze innowacyjne firmy.

Celem strategicznym „Technoparku Gliwice” jest tworzenie nowoczesnego, zgodnego ze standardami Unii Europejskiej i spełniającego oczekiwania inwestorów oraz młodych ludzi kończących studia techniczne, zamierzających podjąć samodzielną działalność gospodarczą w obszarze innowacyjnych technologii przedsięwzięcia inwestycyjnego, pozwalającego na skuteczne ekonomicznie i korzystne społecznie prowadzenie działalności gospodarczej i wykorzystanie ogromnego potencjału intelektualnego, tkwiącego w społeczeństwie zamieszkującym region śląski.

Ponadto Technopark specjalizuje się w obszarach:

 • wspomagania transferu innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R z regionu śląskiego do MSP,
 • aktywizowania działań inkubacyjnych i tworzenia nowych innowacyjnych firm technologicznych,
 • pozyskiwania firm reprezentujących technologie zaliczane do sektora high-tech i promowanie ich na obszarze Technoparku.

Technopark oferuje m.in. usługi w zakresie organizacji szkoleń dotyczących przedsiębiorczości i innowacyjności oraz szkoleń specjalistycznych przy wykorzystaniu własnego parku maszyn i oprogramowania inżynierskiego, sporządzania opinii o innowacyjności przedsięwzięcia, a także tworzenia biznesplanów i studiów wykonalności inwestycji. Dodatkowo w ofercie znajduje się: wynajem pomieszczeń biurowych oraz sal szkoleniowych, a także specjalistyczne usługi m.in. w zakresie wytwarzania elementów maszyn i urządzeń metodą Rapid Prototyping, wykonywania pomiarów przy wykorzystaniu współrzędnościowej maszyny pomiarowej, obróbki przedmiotów strumieniem wodno-ściernym w technice 3D, a także projektowania w 3D przy wykorzystaniu oprogramowania CATIA oraz Solid Edge.

Park Naukowo-Technologiczny „Technopark Gliwice” jest organizatorem licznych projektów, których głównym celem jest rozwijanie wśród uczestników wiedzy w zakresie szeroko pojętej przedsiębiorczości. Przeprowadzone szkolenia przyczyniają się do rozwijania wiedzy i umiejętności praktycznych potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej typu spin-off i spin-out, co skutkuje pozytywnym wpływem na wzrost poziomu innowacyjności gospodarki oraz usprawnia współpracę sfer nauki i biznesu.

„Technopark Gliwice” aktywnie wspiera oraz promuje przedsiębiorczość – w ramach projektów „Wsparcie dla osób pragnących założyć i prowadzić przedsiębiorstwo” oraz „Własna firma Twoją drogą do sukcesu” w ramach Działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia”, Program Operacyjny Kapitał Ludzki powstało ponad 40 firm na terenie Górnego Śląska. W 2011 r. „Technopark Gliwice” rozpocznie realizację trzeciego projektu w ramach tego Działania – „Innowacyjny – Kapitał na Start” (powstanie 18 innowacyjnych firm).

Technopark, razem z Krakowskim Parkiem Technologicznym i Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym Fundacji Uniwersytetu Adama Mickiewicza, realizuje projekt „Analiza poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie”. Projekt realizowany jest od stycznia 2011 r. w ramach Działania 5.2 „Wspieranie instytucji otoczenia biznesu świadczących usługi proinnowacyjne oraz ich sieci o znaczeniu ponadregionalnym” Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007–2013. W ramach przedsięwzięcia, każdy z parków wprowadzi do swojej oferty nową usługę proinnowacyjną w postaci audytu oraz diagnozy poziomu kreatywności i absorpcji innowacji w przedsiębiorstwie. Zawiązanie nowej, ponadregionalnej inicjatywy ma na celu usprawnienie działalności partnerów projektu poprzez stworzenie dogodnych warunków do wymiany doświadczeń i wspólnej obsługi innowacyjnych przedsiębiorstw.

www.technopark.gliwice.pl
www.technopark.gliwice.pl/szkolenia/platforma/

 
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SOOIPP TechnoPark Gliwice
Organizatorzy
KPK SPICE
Partnerzy