PL EN
Rola ośrodków innowacji i przedsiębiorczości

Sylwetki prelegentów

Marcin Baron

Współzałożyciel InnoCo oraz pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, którego jest absolwentem. Od 2001 roku bierze udział w pracach badawczych i eksperckich związanych z rozwojem firm i środowisk innowacyjnych. Od wielu lat obszarem jego zainteresowań są nowe nurty w zarządzaniu strategicznym. Wśród nich wykorzystanie technik foresightu zarówno  w firmach, jak i na potrzeby prowadzenia polityki gospodarczej regionów. Jest współautorem foresightu technologicznego województwa śląskiego oraz innych programów tego typu. Prowadzi warsztaty dla pojedynczych firm i ich sieci, skupiając się na ich strategiach oraz identyfikowaniu trendów branżowych. Jest autorem kilkunastu artykułów naukowych oraz przewodnika „Towards Effective SME Policies in European Regions. Comprehensive Policy Guidelines for Regional Change Leaders”, a także współautorem wydanego przez PARP „Przewodnika dla animatorów inicjatyw klastrowych w Polsce”. Organizował i uczestniczył w licznych krajowych i międzynarodowych konferencjach naukowych i szkoleniach. Angażuje się w działania społeczne związane z kreatywnymi i przedsiębiorczymi postawami dzieci i młodzieży.

Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski

Dziekan Wydziału Mechaniczno-Energetycznego Politechniki Wrocławskiej, doktorat i habilitacja w dziedzinie kriogeniki, wieloletnia praca w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN w Genewie przy pracach badawczo rozwojowych, a następnie projektowaniu akceleratora LHC, realizator programów badawczych wykonywanych ramach VI PR, koordynator konsorcjum badawczego wykonującego prace na rzecz EDF, autor i współautor ponad 90 prac opublikowanych z dziedziny kriogeniki, nadprzewodnictwa stosowanego i nowych technologii w energetyce. Współpracownik największych organizacji badawczych takich jak ITER IO, CERN XFEL GmbH, i FAIR GmbH, inicjator transferu technologii wykonywania elementów detektorów gazowych z CERN do przemysłu polskiego. Prezes zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego.

Dr hab. Jerzy Cieślik

Absolwent Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (SGH) w 1971 r. Doktor nauk ekonomicznych (1976), doktor habilitowany nauk ekonomicznych (kierunek: międzynarodowe stosunki gospodarcze) w 1988 r. Członek założycielskiego Komitetu Narodowego AIESEC Polska w latach 1971-1973.
W latach 1971-1990 pracownik naukowo-dydaktyczny SGPiS (SGH). Zainteresowania badawcze dotyczyły międzynarodowego transferu technologii oraz funkcjonowania korporacji transnarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem ich roli w stosunkach gospodarczych Wschód-Zachód. Autor/współautor czterech publikacji książkowych i ponad 60 artykułów, publikowanych zarówno w kraju jak i za granicą.
W latach 1983-1989 łączył działalność naukową z pracą w charakterze konsultanta w krajach Afryki i Azji, działając na zlecenie organizacji międzynarodowych: UNIDO, UN Centre on Transnational Corporations oraz World Tourism Organization. Realizowane projekty dotyczyły usprawnienia procesu transferu technologii do krajów słabo rozwiniętych, wzmocnienia pozycji tych ostatnich w negocjacjach z zagranicznymi inwestorami oraz wdrożenia systemów informacyjnych wspierających procesy decyzyjne.
W okresie 1990-2003 współzałożyciel, Członek Zarządu, a w latach 1996-2000 Prezes Zarządu Ernst & Young w Polsce. Zajmował się budową od podstaw struktur organizacyjnych Ernst & Young w Polsce. Licencjonowany doradca podatkowy.
Od 2004 r. profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Specjalizuje się w dziedzinie ambitnych form przedsiębiorczości. Jest autorem podręcznika "Przedsiębiorczość dla ambitnych. Jak uruchomić własny biznes" oraz portalu edukacyjno-doradczego www.cieslik.edu.pl o tym samym tytule.
W 2007 r. zainicjował ogólnopolski program szkolenia i doradztwa dla wykładowców wywodzących się głównie z uczelni nieekonomicznych, przygotowujący do uruchomienia zajęć dydaktycznych z zakresu innowacyjnej przedsiębiorczości. Pełni też funkcję koordynatora ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej Innowacyjnej Przedsiębiorczości Akademickiej (SEIPA).

Heinz Fiedler

Heinz Fiedler jest pionierem w zakresie inkubacji przedsiębiorczości i komercjalizacji technologii. Zdobył uznanie dzięki umiejętności przekładania ekonomicznych teorii na osiąganie praktycznych rezultatów, co stało się możliwe dzięki kreatywnej, międzynarodowej współpracy.
Heinz Fiedler przez 5 lat piastował stanowisko Zastępcy Dyrektora Działu Transferu Technologii na Uniwersytecie Technicznym w Berlinie. Pomagał tworzyć narzędzia wparcia dla technologicznych spin-offów na uniwersytetach. Działalność ta zaowocowała powstaniem pierwszego inkubatora przedsiębiorczości w Niemczech - BIG Berlin (1983 r.), który pod jego kierownictwem, od 1985 r. działał już w ramach parku technologicznego. W 1986 r. został jednym z założycieli Stowarzyszenia Niemieckich Inkubatorów Przedsiębiorczości (ADT), w którym przez ponad 10 lat pełnił również stanowisko Członka Rady Wykonawczej.
Heinz Fiedler jest prelegentem na konferencjach na całym świecie. Był redaktorem kwartalników wydawanych po niemiecku i angielsku. Publikuje również informatory dotyczące centrów innowacji, w tym ogólnoświatowy SPICA Directory (dostępny w Internecie od 2002 r.) – jedyny tak obszerny katalog inkubatorów przedsiębiorczości, parków technologicznych i skupiających je światowych stowarzyszeń.
Od 2003 r. Fiedler pracuje jako konsultant projektów wchodzących w zakres działań infoDev’s Incubator – inicjatywy Banku Światowego. Poświęca również część swojego czasu na rozwój, wspieranej przez infoDev, regionalnej sieci inkubatorów przedsiębiorczości na Bliskim Wschodzie i w północnej Afryce, jak również na budowanie nowego inkubatora przedsiębiorczości w Nikaragui. Wspiera także międzynarodową grupę pracującą nad inkubacją kobiet.
Heinz Fiedler jest współzałożycielem i prezesem SPICE Group (Science Park and Innovation Center Experts Group), powołanej w 1991 r. jako nieformalnej sieci skupiającej profesjonalistów. Dziś członkowie SPICE Group są reprezentantami ponad 40 krajów i niemal 25 krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń. Działalność grupy polega m.in. na promowaniu innowacji, regionalnych strategii rozwoju, przedsiębiorczości i międzynarodowego biznesu. Specjalnością SPICE Group jest skupianie ekspertów z różnych dziedzin, zarówno z sektora publicznego, jak i prywatnego.

Grzegorz Gromada

Od 2007r. Partner Inwestycyjny i Prezes Zarządu funduszu MCI.BioVentures. Wcześniej: w latach 1995-2007 zastępca dyrektora Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej, w latach 1998-2007 Wiceprezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. W 2000 roku pełnił rolę Polskiego Oficera Łącznikowego z Komisją Europejską d.s. udziału małych i średnich przedsiębiorstw w Piątym Programie Ramowym Badań i Rozwoju Technologicznego Wspólnoty Europejskiej. Koordynował pracę Ośrodka Przekazu Innowacji IRC w Polsce zachodniej oraz był członkiem Advisory Group europejskiej sieci Innovation Relay Centres. Od 2005r. pełni funkcję Wiceprezesa Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Jest ekspertem z zakresu zarządzania innowacjami oraz transferu technologii.

Krzysztof Gulda

Ukończył studia na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 1993 r. oraz Podyplomowe Studium Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2001 r.
W latach 2003-2009 pełnił funkcję Dyrektora w Ministerstwie Gospodarki, gdzie był odpowiedzialny za politykę innowacyjną, przemysłową, przedsiębiorczość i zrównoważony rozwój. Od lutego 2009 r. jest Dyrektorem Departamentu Strategii w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego odpowiedzialnym za rozwój polityki naukowej, innowacyjnej i szkolnictwa wyższego.

Prof. dr hab. Jacek Guliński

Profesor chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii), Prorektor UAM ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką. Zainteresowania naukowe – chemia metaloorganiczna oraz transfer innowacji i technologii. Autor (współautor) wielu monografii i publikacji z dziedziny chemii i zagadnień dot. innowacji, instrumentów transferu technologii, komercjalizacji wyników badań i przedsiębiorczości akademickiej. Autor patentów i technologii z dziedziny chemii krzemoorganicznej. Liczne wykłady i komunikaty prezentowane w kraju i zagranicą oraz wizyty i staże zagraniczne (naukowe i zawodowe). Kierownik wielu projektów krajowych i międzynarodowych (Phare, Projekty Ramowe Badań i Rozwoju UE, Bank Światowy, fundusze strukturalne UE) dotyczących głównie relacji nauki z gospodarką. Członek regionalnych, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, sieci, rad i zespołów doradczych działających w obszarze polityki innowacyjnej oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości.

Dr Michał Jasieński

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego i Harvard University (PhD). Profesor na Wydziale Przedsiębiorczości i Zarządzania w Wyższej Szkole Biznesu - National-Louis University w Nowym Sączu, gdzie prowadzi wykłady w języku polskim i angielskim z zarządzania innowacjami, zachowań organizacyjnych, metod kreatywności i teorii przywództwa. Autor kilkudziesięciu prac badawczych, artykułów przeglądowych i esejów z dziedziny biologii, metodologii nauk ilościowych, filozofii i metodologii dydaktyki oraz zarządzania wiedzą, publikowanych zarówno w krajowych czasopismach popularnych i gazetach (Rzeczpospolita, Polityka, Znak) jak i światowej klasy pismach naukowych (Nature, Proceedings of the National Academy of Sciences USA, Scientometrics, The Scientist). Współzałożyciel i vice-prezes Fundacji “Salus Publica” na Rzecz Zdrowia Publicznego oraz członek zarządu Fundacji “Kyoto-Kraków” przy Muzeum Manggha w Krakowie.

Prof. dr hab. Jan Kosmol

Od 38 lat jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Politechniki Śląskiej. Dr hab. w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn, profesor tytularny nauk technicznych, profesor zwyczajny Politechniki Śląskiej. Kierownik Katedry Budowy Maszyn Politechniki Śląskiej. Były Prodziekan Wydziału Mechanicznego-Technologicznego Politechniki Śląskiej i Kierownik Studium Doktoranckiego na Wydziale Mechaniczno-Technologicznym, przewodniczący i członek kilku Rad Naukowych instytucji badawczo-rozwojowych.
Autor ponad 400 publikacji, 15 patentów, 150 prac naukowo-badawczych i badawczo-rozwojowych, kilkuset recenzji i opinii naukowych w obszarach dotyczących konstrukcji obrabiarek, obróbki skrawaniem, automatyki i robotyki, mechatroniki, CAD/CAM, automatyzacji maszyn sterowanych numerycznie, niekonwencjonalnych metod obróbki, miernictwa warsztatowego. Aktywny uczestnik ponad 150 konferencji naukowych krajowych i zagranicznych. Promotor 10 zakończonych przewodów doktorskich.
Wyróżniony Krzyżem Kawalerskim OOP, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem 60-lecia Politechniki Śląskie, Odznaką „Zasłużonemu dla Politechniki Śląskiej”, Złotym Krzyżem Zasługi. Nagrodzony 3 nagrodami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 19 nagrodami JM Rektora Politechniki Śląskiej.
Od momentu powstania (2004 r.) jest Prezesem „Technoparku Gliwice" Sp. z o.o.

Elżbieta Książek

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2004-2008 kierowała pracami Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu – platformy współpracy sieciowej i kontaktów pomiędzy twórcami polityki i praktykami regionalnych innowacji.
W latach 1997-2004 pracowała w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM, aktywnie uczestnicząc w realizacji projektów unijnych.
Wielokrotnie pracowała dla Komisji Europejskiej jako niezależny ekspert przy ocenie wniosków projektowych dotyczących strategicznych analiz dla polityki naukowej i innowacyjnej oraz promocji udziału MŚP w europejskich projektach badawczych. Była też członkiem jury konkursu ‘REGIOSTARS’ dla najlepszych inicjatyw – projektów finansowanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
Obecnie członek Rady Doradczej Programu PEOPLE 7 Programu Ramowego Badań i Rozwoju UE.

Dr Berenika Marciniec

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert z dziedziny parków naukowo-technologicznych, sieci instytucji otoczenia biznesu, innowacji i transferu technologii.
Obecnie zastępca dyrektora Zespołu Infrastruktury Nowoczesnej Gospodarki w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości odpowiedzialna m. in. za rozwój i finansowanie projektów infrastrukturalnych w polskich parkach naukowo-technologicznych. Swoje doświadczenie zdobywała w instytucjach publicznych, instytucjach otoczenia biznesu oraz w prywatnych firmach konsultingowych w kraju i za granicą.
Autorka monografii, publikacji i felietonów z zakresu parków naukowo-technologicznych, transferu technologii, polityki innowacyjnej oraz przedsiębiorczości i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw. Od lat zaangażowana w działalność stowarzyszeń SOOIPP, IASP oraz TAFTIE.

Dr Krzysztof Matusiak

Pracownik naukowo-badawczy i wykładowca w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień przedsiębiorczości i samozatrudnienia, małych firm, innowacji i transferu technologii, funkcjonowania rynków pracy oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w kierowaniu i realizacji projektów badawczych i aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej. Szeroko współpracuje z wieloma instytucjami europejskimi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie przedsiębiorczości w Polsce. Autor lub współautor ponad 120 publikacji i ekspertyz. Od września 2005 r. Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Luk Palmen

W 1994 roku ukończył kierunek zarządzania w biznesie i ekonomii w Wyższej Szkole Ekonomii w Limburgii, a w 1995 roku podyplomowe studia z zakresu polityki międzynarodowej w Antwerpii, Belgia. Między 1995 a 2000 rokiem pracował najpierw jako koordynator międzynarodowego projektu w ramach PHARE-Partnership w Polsce, a następnie był koordynatorem programu rozwoju gospodarki lokalnej i rynku pracy w mieście Genk w Belgii. W 2000 roku przeprowadził się do Polski. W kolejnych latach był menedżerem projektów o tematyce: zarządzania MŚP, innowacji, rozwoju technologii oraz zarządzania klastrami. W tych zakresach prowadził liczne konferencje, seminaria i warsztaty – jest cenionym moderatorem dyskusji. Jest autorem i współautorem praktycznych przewodników w zakresie foresightu, komercjalizacji technologii i klastrów oraz wspierał powstawanie nowych inwestycji. Jest ekspertem oceniającym w ramach 7. Programu Ramowego UE. W 2007 roku współtworzył InnoCo sp. z o.o. i jest prezesem zarządu spółki. Prowadzi usługi konsultingowe w zakresie strategii rozwoju i zarządzania innowacjami.

Łukasz Sztern

Specjalista w Zespole Innowacji i Technologii Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Realizuje projekty wsparcia polskich instytucji otoczenia innowacyjnego biznesu, w szczególności parków i inkubatorów technologicznych, akademickich inkubatorów przedsiębiorczości i centrów transferu technologii.
Obecnie zarządza projektami „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu” i „Benchmarking Parków Technologicznych w Polsce”.

Bernd Thomas

Jest ekspertem z ponad 25 letnim stażem w zakresie transferu i komercjalizacji technologii, ze szczególnym uwzględnieniem tworzenia centrów technologicznych, zarządzania projektami realizowanymi wspólnie przez podmioty prywatne i publiczne, a także  tworzenia sieci współpracy. Jego dotychczasowe doświadczenie i doradztwo obejmują zarządzanie centrami technologii i innowacji, inkubatorami technologicznymi, wspieranie i promocję inicjatyw spin-off w środowiskach akademickich, współpracę pomiędzy uczelniami wyższymi a przemysłem, poszukiwanie i przyciąganie zagranicznych firm inwestujących w sektorze nowoczesnych technologii. W latach 1989 do 2008 pełnił funkcję prezesa Regionalnej Agencji Rozwoju w regionie Aachen w Niemczech, gdzie głównymi polami działalności było doradztwo dla start up’ów, rozwój klastrów, zarządzanie inkubatorami w Aachen oraz prowadzenie marketingu regionalnego. Ponadto w latach 2004-2007 pełnił rolę doradcy w projektach przygotowanych przez gliwicki samorząd, dotyczących tworzenia inkubatorów technologicznych oraz w projekcie Sieć Efektywnej Komercjalizacji Technologii, w którym uczestniczyły parki, inkubatory, jednostki badawcze oraz uczelnie z całego regionu. Od 2007 współpracuje jako niezależny ekspert Komisji Europejskiej.

Anna Tórz

Kierownik InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych.
Redaktor Naczelna kwartalnika IQ – pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy proprzedsiębiorcze.
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii (Master of Science in Science and Technology Commercialization) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Aneta Wilmańska

Ukończyła Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne na Uniwersytecie Łódzkim, Podyplomowe Studia Europejskie oraz jest słuchaczem studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania, Uniwersytetu Warszawskiego. Jest ekspertem w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości. W Ministerstwie Gospodarki do 2008 r. zajmowała się polityką innowacyjności i polityką spójności, brała udział w przygotowaniach oraz realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw w ramach Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.
Koordynowała realizację procesu lizbońskiego w Polsce, a także z ramienia resortu gospodarki, prace programowe nad Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka w ramach Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013. Od 2008 r. pełni funkcję Zastępcy Prezesa w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest odpowiedzialna za działania badawcze i analityczne dotyczące sektora MSP, wsparcie rozwoju instytucji otoczenia biznesu, w tym Krajowego Systemu Usług dla MSP oraz instrumenty szkoleniowo-doradcze rozwijające kompetencje przedsiębiorców i pracowników.
Nadzoruje rozwój współpracy międzynarodowej Agencji oraz kontakty z partnerami społeczno-gospodarczymi, jak również z regionami w obszarze rozwoju przedsiębiorczości, adaptacyjności kadr oraz działalności innowacyjnej.

Marek Winkowski

Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r. W latach 1998-2000 był pierwszym Prezesem Zarządu WPT.
Od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji (m.in. KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 r. aktywnie zaangażowany w zmiany systemowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia. W latach 1995-2004 objał funkcję Dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne).
W okresie popowodziowym pełnił funkcję lokalnego eksperta Banku Światowego. W latach 1994–2004 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz przewodniczący rady nadzorczej MPWiK.
Od 2004 r. Wiceprezes Zarządu – Dyrektor d.s. inwestycji Wrocławskiego Parku Technologicznego, w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT.
Sekretarz zarządu SOOIPP, przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek komitetu sterującego klastra MEGA-NANO ENERGII, uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, autor i współautor publikacji na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

 
Konferencja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
SOOIPP TechnoPark Gliwice
Organizatorzy
KPK SPICE
Partnerzy