PL EN

Prelegenci

Robert Barski, dr inż.

Od 1990 roku pracownik dydaktyczno-naukowy początkowo w Wyższej Szkole Inżynierskiej, później w Politechnice Zielonogórskiej w Zielonej Górze a obecnie na adiunkt na Wydziale Mechanicznym Uniwersytetu Zielonogórskiego. Od roku 2006 Dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zastępca członka Komitetu Sterującego Lubuskim Regionalnym Programem Operacyjnym z ramienia Uniwersytetu Zielonogórskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie związane z przedsiębiorczością i transferem technologii. Współpracownik Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii Uniwersytetu Zielonogórskiego. Zainteresowania badawczo-naukowe: przedsiębiorczość akademicka, ekologiczne aspekty stosowania silników spalinowych, metody pomiaru i ograniczania toksyczności silników spalinowych. Członek Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz członek Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych.

Jacek Guliński, dr hab., prof. UAM

Urodzony w 1950 roku. Profesor chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii). Zainteresowania naukowe – chemia metaloorganiczna oraz transfer innowacji i technologii. Autor (współautor) wielu monografii i publikacji z dziedziny chemii i zagadnień dotyczących innowacji, instrumentów transferu technologii, komercjalizacji wyników badań i przedsiębiorczości akademickiej. Autor patentów i technologii z dziedziny chemii krzemoorganicznej. Liczne wykłady i komunikaty prezentowane w kraju i zagranicą oraz wizyty i staże zagraniczne (naukowe i zawodowe). Kierownik wielu projektów krajowych i międzynarodowych (Phare, Projekty Ramowe Badań i Rozwoju UE, Bank Światowy, fundusze strukturalne UE) dotyczących głównie relacji nauki z gospodarką. Członek regionalnych, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, sieci, rad i zespołów doradczych działających w obszarze polityki innowacyjnej oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Do roku 2008 wieloletni Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Członek Zarządu Fundacji UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lutego 2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Elżbieta Książek

Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konsultant i trener w zakresie instrumentów wsparcia dla innowacji, zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizacji wiedzy. W latach 2004-2008 - kierownik Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu. Zajmowała się m.in. wsparciem metodologicznym regionalnych strategii innowacji, identyfikacją i rozpowszechnianiem dobrych praktyk oraz rozwojem narzędzi wspierających procesy tworzenia polityki innowacyjnej. W latach 1997-2004 zaangażowana była w operacyjną działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE, była członkiem zespołu zarządzającego procesem tworzenia regionalnej strategii innowacji „RIS Innowacyjna Wielkopolska”, działalności ośrodka transferu innowacji (IRC) oraz projektów dla wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej.Z wykształcenia politolog i dziennikarz, nauczyciel języka angielskiego oraz technik technologii żywności.

Dr inż. Karol Lityński

Prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów od pomysłu, poprzez założenie spółki, do pozyskania inwestora. Posiada praktyczną wiedze w zakresie zagadnień dotyczących tworzenia i działalności firm high- tech sektora MSP oraz transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych oraz bardzo dobrą znajomość funkcjonowania funduszy venture i seed capital. Jego szerokie doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie: agencją rządową, fundacją, zakładem doświadczalnym uczelni wyższej oraz małą prywatną firmą technologiczną. Od 1972 roku pracownik naukowy Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a w latach 1991 – 2008 zastępca kierownika centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej. W latach 1997 – 2001 radca Ministra Gospodarki ds. transferu technologii i zrównoważonego rozwoju w Departamencie Strategii Gospodarczej. Na przełomie lat 2001/202 pełnił funkcję prezesa Agencji Techniki i Technologii. Od 2010 r. członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dr hab. Krzysztof B. Matusiak

Jest pracownikiem naukowo-badawczym i wykładowcą w Instytucie Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą zagadnień przedsiębiorczości i samozatrudnienia, małych firm, innowacji i transferu technologii, funkcjonowania rynków pracy oraz instytucjonalnych form wspomagania rozwoju regionalnego. W działaniach aplikacyjnych posiada 20 lat doświadczeń w kierowaniu i realizacji projektów badawczych oraz aplikacyjnych w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Szeroko współpracuje z wieloma instytucjami europejskimi, rządowymi, samorządowymi i pozarządowymi. Autor lub współautor ponad 200 publikacji i ekspertyz. Od września 2005 r. Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Szymon Mazurkiewicz

Absolwent Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz licznych studiów podyplomowych, m.in. University of Austin w Teksasie (IC2 Institute), gdzie studiował problematykę związaną z komercjalizacją wiedzy i nowych technologii. Przed akcesją Polski w Unii Europejskiej ukończył studia podyplomowe, wówczas na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Integracji Europejskiej. Współautor wielu rozwiązań systemowych w zakresie funkcjonowania parków i inkubatorów technologicznych, projektów z zakresu aktywizacji gospodarczej i przedsiębiorczości. W obecnym okresie programowania UE pełni funkcję eksperta Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w dziedzinie wsparcia pośredniego przedsiębiorstw (m.in. inkubatory przedsiębiorstw, klastry, transfer wiedzy, parki przemysłowe, technologiczne oraz naukowo – technologiczne). Aktywny członek sekcji parków i inkubatorów technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W roku 2009 został laureatem I wyróżnienia w konkursie Eurolider 2009, organizowanym przez Ministra Rozwoju Regionalnego. Od kwietnia 2008 r. pełni funkcję Dyrektora Kieleckiego Parku Technologicznego.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku na Europę Wschodnią i Azję Centralną. Współuczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań w wyżej wymienionym zakresie. Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Jean-Marie Pruvot

Od 1993 jest zaangażowany w politykę rozwoju innowacyjnego od 1993 roku, kiedy podjął się zadania utworzenia i animacji Sieci Rozwoju Technologicznego regionu Nord-Pas de Calais (RDT). Sieci tego typu były tworzone w tamtym czasie we wszystkich regionach Francji w celu podniesienia poziomu technologicznego regionalnych przedsiębiorstw. Obecnie Jean-Marie Pruvot jest dyrektorem Nord France Innovation Développement (NFID) – regionalnej agencji innowacji regionu Nord-Pas de Calais wywodzącej się z przekształcenia RDT w 2009 roku. NFID odpowiada za wdrażanie Regionalnej Strategii Innowacji oraz animację sieci Jinnove en Nord-Pas de Calais. NFID oferuje usługi typu „back office” dla sieci, w szczególności komunikację i promocję, szkolenia, narzędzia do pracy grupowej oraz bazy danych.

Janusz Rybka

Doktor nauk technicznych, inżynier inżynierii środowiska z wykształcenia. Prywatny przedsiębiorca od ponad 15 lat. Członek Stowarzyszenia Inżynierów Doradców i Rzeczoznawców, konsultant FIDIC oraz Biura Koordynacji Projektów Banku Światowego, członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ekspert Kształcenia i Akredytacji Kadr Unii Europejskiej, Konsultant Funduszy Europejskich (Akredytacja nr 069/PKFE/06/2007). Szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem. Wykładowca na studiach podyplomowych wielu uczelni. Posiada kwalifikacje pedagogiczne dla czynnych zawodowo nauczycieli (nr w rejestrze świadectw 32/05/06). Autor oraz współautor publikacji i książek.

Małgorzata Snarska-Świderska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Międzynarodowej Szkoły Konsultantów Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadziła prace badawcze dla sektora energetyki w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji inwestycji zdobyła jako projektant „BIPRO-BUMAR”. Od 1992 roku zajmuje się środkami pomocowymi dostępnymi w Polsce: fundusze Phare–STRUDER, Phare-RAPID i RAPID II – małe projekty infrastrukturalne. W 2001 r. uzyskała certyfikat szkoleniowca w dziedzinie tworzenia regionalnych programów operacyjnych dla Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – w ramach Programu PHARE PL 9909.01.01.03. W latach 2001-2003 była ekspertem w programie Banku Światowego – Rural Development Programme współfinansującym projekty infrastrukturalne. Jest ekspertem w zakresie funduszy strukturalnych oraz środków na finansowanie badań w ramach 7PR oraz Programu CIP. Obecnie pełni funkcje Kierownika Biura Innowacji w KPK Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie. Pracuje jako ekspert KE w Komitecie Programowym dla Programów: Research Potential, Regions of Knowledge and Coherent Development of Research Policies.Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, finansowania działań B+R a także rozwoju parków technologicznych i inkubatorów akademickich. Zrealizowała szereg szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, edukacyjną oraz z zakresu zarządzania projektami badawczymi. Jest jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia SOOIPP.

Anna Tórz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii (Master of Science in Science and Technology Commercialization) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych. Redaktor Naczelna kwartalnika IQ – pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy pro przedsiębiorcze. W latach 2008-2011 Przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Członek Zarządu SOOiPP.

Marek Winkowski

Wiceprezes zarządu dyrektor d.s. inwestycji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r./ W latach 1998-2000 był pierwszym prezesem zarządu WPT. /. W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji ( m. innymi KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 aktywnie zaangażowany w zmiany ustrojowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia I- kadencji pracuje w komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury miejskiej. W latach 1995 - 2004 obejmuje funkcje dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne, FUTURALLIA).W latach 1994 – 2004 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz przewodniczący rady nadzorczej MPWiK. Od 2004 r. wiceprezes zarządu –dyrektor d.s. inwestycji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT. Od maja 2008 r . sekretarz a od 19.05 2011wiceprezes zarządu SOOIiPP. Ponadto przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek komitetu sterującego klastra MEGA-NANO ENERGII, członek Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Łukasz Ciesla

Absolwent Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie na kierunku Stosunki Międzynarodowe o specjalności Zarządzanie Projektami, a także studiów podyplomowych z zakresu Funduszy Unijnych oraz Zarządzania Zasobami Ludzkimi.
Od 2010 r. Koordynator Inkubatora Technologicznego Krakowskiego Parku Technologicznego. Od ponad roku zaangażowany w realizację kluczowego projektu Krakowskiego Parku Technologicznego pn. „Małopolski Park Technologii Informacyjnych”, odpowiedzialny za kształtowania koncepcji funkcjonowania Centrum Innowacyjności (Inkubatora) MPTI.
Dodatkowo prowadzi projekty dotyczące krzewienia ducha przedsiębiorczości wśród ludzi młodych. Pomysłodawca inicjatywy „Moje 2 minuty” – konkursu niestandardowych prezentacji pomysłów na biznes przygotowywanych przez uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Małopolsce. Autor projektu „Integrator” mającego na celu wsparcie innowacyjnych start-up’ów działających w Krakowskim Parku Technologicznym.

dr Andrzej Siemaszko

Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1987 r. Jest autorem lub współautorem ponad 50 prac z dziedziny analizy i optymalizacji konstrukcji sprężysto-plastycznych poddanych obciążeniom zmiennym, analizy nośności granicznej i przystosowania, analizy i optymalizacji niezawodnościowej konstrukcji oraz metod numerycznych w mechanice. W latach 1991-94 pracował w projekcie europejskim Brite/Euram w Instituto Superior Tecnico w Lizbonie. Od 1995 roku przygotował z sukcesem i uczestniczył w 30 projektach europejskich. Od 2003 roku uczestniczy w programowaniu i implementacji funduszy strukturalnych w Polsce. Pełnił funkcję doradcy Ministra Nauki i Informatyzacji. Aktualnie jest ekspertem z Komitecie Programowym Regions of Knowledge and Research Potential. Współautor książki „Jak zostać regionem wiedzy i innowacji”

Krzysztof Zasiadły

Krzysztof Zasiadły jest absolwentem Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny) i ma 36 letnie doświadczenie w dziedzinie rozwoju regionalnego, zarządzania organizacjami pozarządowymi, inkubacji biznesu i innowacji oraz transferu technologii w Polsce, Europie Środkowej i Wschodniej oraz Azji. Był założycielem i w latach 1993-1999 prezesem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. W 1990 r. założył i kierował pierwszym w Europie Wschodniej i Środkowej inkubatorem innowacji i przedsiębiorczości Wielkopolskim Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości SA. W latach 1990-1996 był Kierownikiem programu ONZ “ Program utworzenia Inkubatorów Technologii i Parków Technologicznych w Polsce”. Jest wiceprezesem Międzynarodowej Grupy Ekspertów Parków Naukowych i Centrów Innowacji SPICE z siedzibą w Berlinie i Poznaniu. W latach 1990-2012 doradzał 71 Inkubatorom Innowacji i Przedsiębiorczości i Parkom Technologicznym w Polsce, Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Gruzji, Iranie, Kazachstanie, Kirgizji, Rosji, Ukrainie, Uzbekistanie, Turcji i Tadżykistanie. Jest autorem lub współautorem i redaktorem 42 książek z dziedziny innowacji, transferu technologii, inkubacji biznesu i rozwoju regionalnego.
Jest ekspertem ONZ, UE, USAID, Banku Światowego i Instytutu Otwartego Społeczeństwa.
Posiada tytuł Certified Project Management Associate IPMA.

Dr Bożena Kaczmarska

Nauczyciel akademicki w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, Prodziekan na Wydziale Zarządzania i Modelowania Komputerowego. Prowadzi badania naukowe obejmujące zagadnienia rozwoju środowiska innowacyjnego z ukierunkowaniem na instytucje innowacyjnego otoczenia biznesu. Jest specjalistką w zakresie komercjalizacji innowacyjnych technologii w połączeniu z transferem wiedzy.
Jest członkiem Świętokrzyskiej Rady Innowacji, w tym Grupy Roboczej zajmującej się tworzeniem Regionalnej Strategii Innowacji, zastępcą członka Regionalnej Sieci Tematycznej w zakresie innowacji, ekspertem zewnętrznym Narodowego Programu Foresight Polska 2020. Działa na rzecz budowy regionalnego systemu innowacji, obejmującego przedsiębiorstwa, uczelnie wyższe, instytucje otoczenia biznesu oraz jednostki samorządu terytorialnego. Prowadzi aktywną działalność na rzecz ochrony własności intelektualnej, m.in. współtworzyła Ośrodek Ochrony Własności Intelektualnej w Politechnice Świętokrzyskiej. Realizuje wiele projektów współfinansowanych przez UE. Jest członkiem Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.

Rafał Fudalewski

Absolwent Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Departamentu Monitorowania Pomocy Publicznej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Współpracował m.in. przy projektowaniu i wdrażaniu systemu monitorowania pomocy SHRIMP. Pracował w Komisji Nadzoru Finansowego w Departamencie Nadzoru Obrotu. Obecnie pracownik Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Departamencie Funduszy Strukturalnych zajmujący się oceną wniosków o dofinansowanie. Mianowany urzędnik. Uprawniony do pełnienia funkcji członka rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Ekspert w zakresie tematyki związanej z pomocą publiczną, w szczególności w zakresie przepisów dotyczących monitorowania i przeliczania pomocy publicznej. Autor publikacji z zakresu interpretacji przepisów o pomocy publicznej. Doświadczony wykładowca w zakresie szkoleń dla podmiotów uprawnionych do udzielania pomocy publicznej.

Aleksander Bąkowski, dr inż.

Członek Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce (SOOIPP). Od roku 2000 związany z Krajowym Punktem Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK), jako konsultant i koordynator podprogramów 7 Programu Ramowego: „Regiony wiedzy” i „Badania na rzecz MŚP”.
Ekspert w zakresie programów Unii Europejskiej, zwłaszcza Programów Ramowych i Funduszy Strukturalnych. Posiada piętnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania projektami badawczymi i innowacyjnymi, realizacji projektów w zakresie komercjalizacji wyników badań naukowych, transferu technologii, wspierania przedsiębiorstw innowacyjnych. Konsultant w zakresie polityki innowacyjnej na poziomie krajowym i regionalnym oraz instrumentów wdrażania tej polityki; koordynator projektów krajowych i międzynarodowych w tym zakresie. W latach 2003-2006 współpracował z Ministerstwem Gospodarki w zakresie programowania sektorowych programów operacyjnych funduszy strukturalnych oraz Ministerstwem Nauki i Informatyzacji w zakresie opracowania i oceny Regionalnych Strategii Innowacji. W latach 2009-2011 kierownik zespołu ekspertów europejskiego projektu wspomagającego integrację Ukrainy z Europejską Przestrzenią Badawczą.

mgr Agata Michałek - Budzicz

Niezależny konsultant w dziedzinie zamówień publicznych, m.in. w sprawach zamawiania systemów informatycznych i sprzętu komputerowego w trybach ustawy PZP, ekspert ds. zamówień publicznych w informatyce DZIENNIKA Gazety Prawnej.
Od 1996 roku specjalizuje się w problematyce zamówień publicznych, pełniąc funkcje kierownicze w m.in. Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych / gdzie odpowiadała również za działalność inwestycyjno - remontową / oraz Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie; ceniony wykładowca w dziedzinie zamówień publicznych, w tym również w sprawach : zamówień publicznych związanych z robotami budowlanymi i pracami projektowymi, zamówień sektorowych, planowania, realizacji, kontroli i audytu zamówień publicznych; autorka specjalistycznych programów szkoleniowych oraz wykładowca podczas szkoleń wewnętrznych dla m.in. organów administracji rządowej / wymiar sprawiedliwości, organy podatkowe / i samorządowej, spółek komunalnych.
Wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie od 2007 roku, gdzie prowadzi zajęcia na temat zamówień publicznych w Katedrze Informatyki Gospodarczej na studiach podyplomowych.