PL EN

Szczegółowy program konferencji

Czwartek, 24 maja 2012
10:00 - 16:00 Szkolenia przedkonferencyjne:
Dystrybucja pomocy publicznej w parkach technologicznych, R. Fudalewski

Procedury udzielania i monitorowania pomocy publicznej w parkach technologicznych

 1. Podstawy (programy) udzielania pomocy publicznej/de minimis przez parki technologiczne.
 2. Wniosek o pomoc – informacje niezbędne do oceny dopuszczalności pomocy.
 3. Analiza informacji o otrzymanej pomocy publicznej lub zaświadczeń/oświadczeń o pomocy de minimis.
 4. Ocena dopuszczalności/kwalifikowalności
  • trudna sytuacja ekonomiczna
  • kumulacja pomocy
  • wyłączenia sektorowe
 5. Przeliczenie pomocy na EDB
  • zasady ustalania wielkości stopy referencyjnej.
  • zastosowanie stopy dyskontowej i stopy zwrotu.
  • obliczanie pomocy udzielonej w wybranych formach.
 6. Wydawanie zaświadczeń o pomocy de minimis.
 7. Sporządzanie i przekazywanie sprawozdań – podstawy, terminy, procedury, kody...
 8. Korygowanie zaświadczeń/sprawozdań.
 9. System monitorowania pomocy SHRIMP.
 10. Analiza ryzyka wystąpienia pomocy nielegalnej/niezgodnej ze wspólnym rynkiem.
Zarządzanie parkami i inkubatorami technologicznymi, A. Tórz, Ł. Cieśla
Innowacyjne zamówienia publiczne, A.Michałek - Budzicz

PROGRAM SEMINARIUM
INNOWACYJNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

 1. Podstawowe pojęcia dotyczące innowacji i procesów innowacyjnych.
 2. Podejście do innowacyjnych zamówień publicznych w Unii Europejskiej.
 3. Zasady wdrażania innowacyjnych zamówień publicznych.
 4. Opis przedmiotu zamówienia – zasady budowy w oparciu o najnowsze i najbardziej kreatywne rozwiązania pozyskiwane z rynku.
 5. Dobór procedury umożliwiający najbardziej efektywne wydatkowanie środków i uzyskanie innowacyjnych rozwiązań przy realizacji umów.
 6. Kryteria pozacenowe – zasady budowy i oceny –wymagania i zalecenia Unii Europejskiej.
 7. Warunki udziału w postępowaniu – przedmiotowe –zasady budowy, opisu i ich wpływ na możliwość uzyskania innowacyjnych rozwiązań w ofertach.
 8. Elektroniczne zamówienia publiczne – strategia KE na rzecz e-zamówień. Wspieranie infrastruktury e-zamówień. Zasady procedowania – aukcja, licytacja elektroniczna.
 9. Zielone zamówienia publiczne – wytyczne UE, dobre praktyki przy realizacji GPP w Unii Europejskiej i w polskich programach operacyjnych.
 10. Nowe podejście do zamówień prezentowane przez Urząd Zamówień Publicznych – wytyczne, szkolenia, publikacje.
 11. Innowacyjne zamówienia publiczne w administracji.
 12. Rola ośrodków innowacji przy realizacji projektów unijnych.
 13. Możliwości przedsiębiorców przy kreowaniu nowego podejścia do zamówień publicznych – innowacyjność.
 14. Perspektywy rozwoju innowacyjnych zamówień publicznych w Polsce.
Lokalizacja Kielecki Park Technologiczny
11:00 - 15:00 Seminaria i spotkania:
Wykorzystanie wielokanałowego systemu e-learningowego MASTER w działalności przedsiębiorstw
dr Alekdander Bąkowski

Warsztat poświęcony przetestowaniu platformy e-learningowej MASTER dedykowanej MŚP

Techin Ltd. oraz SOOIPP organizują warsztat platformy e-learningowej MASTER pt.: „Wykorzystanie wielokanałowego systemu e-learningowego MASTER w działalności przedsiębiorstw: prezentacja oraz testowanie systemu” 24 Maja 2012 w Kieleckim Parku Technologicznym.

Warsztat zostanie zorganizowany podczas XXIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Podczas 4-godzinnej sesji treningowej będzie prezentacja zarówno projektu MASTER: cele, założenia projektu, ważne rezultaty z punktu widzenia użytkownika jak i powstałej platformy e-learningowej. Warsztat będzie także okazją na przetestowanie platformy MASTER używając laptopa oraz/lub telefonu komórkowego.
Dostępne na platformie szkolenia obejmują: internacjonalizację, zarządzanie projektami oraz zarządzanie strategiczne firmą.
Podczas warsztatu będą także dostępni partnerzy techniczni projektu MASTER, którzy asystować będą uczestnikom w razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości związanych z platformą.

Agenda warsztatu projektu MASTER jest dostępna tutaj
Agenda XXIII Dorocznej Konferencji SOOIPP jest dostępna pod adresem: http://konferencja-sooipp.pl/2012/program-konferencji.html

DATA: 24 maja 2012 (czwartek)
CZAS: 11:00 - 15:00
LOKALIZACJA: Kielecki Park Technologiczny
WARUNKI UCZESTNICTWA: udział jest bezpłatny
WIĘCEJ INFORMACJI POD ADRESEM: http://konferencja-sooipp.pl/2012/

Serdecznie zapraszamy do przetestowania platformy MASTER!

Jeżeli są Państwo zainteresowani uczestnictwem w warsztacie poświęconym powstałej platformie e-learningowej MASTER, prosimy o rejestrację on-line na stronie: http://konferencja-sooipp.pl/2012/formularz.html najpóźniej do 14 maja 2012 roku! Jeżeli pojawi się jakikolwiek problem z rejestracją, lub będą Państwo potrzebowali więcej informacji na temat warsztatu lub projektu MASTER, prosimy o kontakt z organizatorami: a.bakowski@sooipp.org.pl lub jozefina.osowska@techin.pl

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne!

11:00 - 15:00 „Budowa infrastruktury informatycznej dla nowoczesnego biznesu działającego w Parkach i Inkubatorach Technologicznych. Trendy – wyzwania – alternatywy”
15:00 - 16:30 "Proinnowacyjna usługa zwiększania roli produktów i usług opartych na wiedzy w działaniach MSP"
dr inż. Karol Lityński
Lokalizacja Kielecki Park Technologiczny

9:00 - 16:00
Spotkania informacyjne organizowane w ramach inicjatywy PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”:
Architektura Parków technologicznych
dr inż. Marcin Spyra
Lokalizacja Kielecki Park Technologiczny
19:00 - 20:00 Zwiedzanie i oficjalne otwarcie Kieleckiego Parku Technologicznego
20:00 - 22:00 Otwarcie XXIII Konferencji SOOIPP
Uroczysta kolacja:
Rozstrzygnięcie drugiej edycji konkursu InnoFirma „Parkowe Orły”
Wręczenie dyplomu honorowego członka SOOIPP
Lokalizacja Kielecki Park Technologiczny
Piątek, 25 maja 2012
SESJA I
INTELIGENTNA SPECJALIZACJA - WYZWANIE WSPÓŁCZESNOŚCI
Lokalizacja Hotel Uroczysko w Cedzynie
Prowadzący: Prof. dr hab. Jan Koch, członek honorowy SOOIPP
Szymon Mazurkiewicz, Dyrektor Kieleckiego Parku Technologicznego
9:00 - 9:30 Słowo Organizatorów i Patronów Konferencji
9:30 - 9:50 Elastyczne specjalizacje w polityce UE
Marek Przeor, European Commission Programme Manager
9:50 - 10:10 Elastyczne specjalizacje w polskiej praktyce
Elżbieta Książek, zastępca dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo - Technologicznego, FUAM
10:10 - 10:30 Regionalny wymiar europejskiej inicjatywy Unia Innowacji
dr Andrzej Siemaszko, Krajowy Punkt Kontaktowy
10:30 - 11:00 Dyskusja
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
SESJA II
JAKIE WSPARCIE INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W NOWEJ PERSPEKTYWIE 2014-2020? HORIZON 2020 a Polityka Spójności
Prowadzący: dr Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy
Krzysztof Gulda, Dyrektor Departamentu Strategii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11:30 - 11:50 Badania naukowe, innowacje i innowacyjna przedsiębiorczość w nowej unijnej perspektywie
Prof. dr hab. Jacek Guliński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego
11:50 - 12:10 Program Ramowy dla Badań i Innowacji HORIZON 2020
Małgorzata Snarska-Swiderska, Krajowy Punkt Kontaktowy
12:10 - 12:30 Innowacyjne Zamówienia Publiczne - Praktyczne Pytania
dr Janusz Rybka,
Marek Winkowski, Wrocławski Park Technologiczny
12:30 - 13:00 Definiowanie pytań i problemów na sobotnią sesję
13:00 - 14:00 Przerwa obiadowa
SESJA III
WSPÓŁPRACA OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Prowadzący: Dr Dariusz Trzmielak, Dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego
Dr Bożena Kaczmarska, Politechnika Świętokrzyska
14:00 - 14:20 Stan i możliwości współpracy ośrodków innowacji w Polsce
Łukasz Sztern, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
14:20 - 14:40 Budowa partnerstw w transferze i komercjalizacji technologii
Jean-Pierre Leac, Nord France Innovation Development
14:40 - 15:00 Dwa parki, jedna oferta - doświadczenia InQbatora PPNT FUAM i Technoparku Gliwice we wprowadzaniu wspólnych usług
Ania Tórz, Poznański Park Naukowo-Technologiczny FUAM
Jacek Kotra, Technopark Gliwice
15:00 - 15:30 Definiowanie pytań i problemów na sobotnią sesję
15:30 - 16:00 Przerwa kawowa
SESJA IV
WCZORAJ I JUTRO SOOIPP
Prowadzący: Marzena Mażewska, Wiceprezes SOOIPP
Krzysztof Zasiadły, Pierwszy Prezes SOOIPP
16:00 - 16:30 20 LAT SOOIPP
Krzysztof Zasiadły, Pierwszy Prezes SOOIPP
16:30 - 17:00 Działania SOOIPP
Anna Tórz, Marzena Mażewska, dr inż. Robert Barski
17:00 - 17:20 SOOIPP w Krajowym Systemie Innowacji – DYSKUSJA
17:30 - 19:30 Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP
20:00 - 24:00 Wieczór integracyjny – ŚWIETOKRZYSKA BIESIADA
Lokalizacja Hotel Uroczysko w Cedzynie
Sobota, 26 maja 2011
SESJA V
DYSKUSJE I SESJE NETWORKINGOWE
Lokalizacja Hotel Uroczysko w Cedzynie
9:30 - 11:00 Jakie wsparcie innowacji i przedsiębiorczości w nowej perspektywie 2014-2020? Dystrybucja pomocy publicznej w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości Współpraca Ośrodków Innowacji I Przedsiębiorczości
Prowadzący: Krzysztof Gulda, Marek Winkowski Elżbieta Książek, Marzena Mażewska
Lokalizacja Hotel Uroczysko w Cedzynie Hotel Uroczysko w Cedzynie
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Prowadzący: Szymon Mazurkiewicz, Kielecki Park technologiczny
Anna Tórz, Poznański Park Naukowo – Technologiczny, FUAM
11:30 - 12:00 Dyskusja nad wnioskami konferencyjnymi
12:00 - 13:00 Obiad
Lokalizacja Hotel Uroczysko w Cedzynie