PL EN

Prelegenci

dr Dariusz Trzmielak

Dr Dariusz Trzmielak dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ, członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. W latach 2004-2007 dyrektor Centrum Innowacji Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański-Uniwersytet Łódzki, wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007-2008). Autor i współautor kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, m.in.: Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii (PARP, Łódź-Austin, 2011), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010). Redaktor i współredaktor naukowy monografii polskich i amerykańskich m.in.: Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009. Ekspert w projektach PARP i NCBiR z zakresu innowacji i nowych technologii. Dr Dariusz Trzmielak specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

Andrzej Styczeń

Urodzony w 1971 roku. W roku 1996 ukończył studia na Wydziale Mechanicznym, uzyskując tytuł inżyniera mechanika, a w 1998 roku ukończył studia podyplomowe na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Łódzkiej uzyskując tytuł magistra zarządzania.

W latach 1996-1999 zatrudniony w Międzynarodowych Targach Łódzkich Sp. z o.o. Od 1999 roku pracował w bankach: Pekao Bank Polski S.A., BPH S.A., Deutsche Bank PBC S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. Podczas pracy w instytucjach bankowych współuczestniczył w opracowaniu i wdrażaniu strategii sprzedaży usług bankowych oraz planów marketingowych. Uczestniczył także aktywnie w budowaniu i nadzorowaniu sieci sprzedaży w podległych jednostkach.

Od lipca 2010 pełni z sukcesami funkcję Prezesa Zarządu Łódzkiego Regionalnego Parku Naukowo-Technologicznego. Praca ta ugruntowała jego wiedzę z zakresu wdrażania i zarządzania wysokimi technologiami i usługami o charakterze innowacyjnym. Często występuje podczas konferencji czy sympozjów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych, w roli eksperta z tej dziedziny. Czynnie uczestniczy w pracach Regionalnego Forum Innowacyjnego współtworząc Regionalną Strategię Innowacji Województwa Łódzkiego.

Jest członkiem Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. Od kilku lat zasiada w Kapitule Konkursu Lider Nowoczesnych Technologii oraz Kapitule Konkursu „Młodzi w Łodzi – Mam Pomysł Na Biznes”.

Jacek Guliński, dr hab., prof. UAM

Urodzony w 1950 roku. Profesor chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii). Zainteresowania naukowe – chemia metaloorganiczna oraz transfer innowacji i technologii. Autor (współautor) wielu monografii i publikacji z dziedziny chemii i zagadnień dotyczących innowacji, instrumentów transferu technologii, komercjalizacji wyników badań i przedsiębiorczości akademickiej. Autor patentów i technologii z dziedziny chemii krzemoorganicznej. Liczne wykłady i komunikaty prezentowane w kraju i zagranicą oraz wizyty i staże zagraniczne (naukowe i zawodowe). Kierownik wielu projektów krajowych i międzynarodowych (Phare, Projekty Ramowe Badań i Rozwoju UE, Bank Światowy, fundusze strukturalne UE) dotyczących głównie relacji nauki z gospodarką. Członek regionalnych, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, sieci, rad i zespołów doradczych działających w obszarze polityki innowacyjnej oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Do roku 2008 wieloletni Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Członek Zarządu Fundacji UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lutego 2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Elżbieta Książek

Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konsultant i trener w zakresie instrumentów wsparcia dla innowacji, zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizacji wiedzy. W latach 2004-2008 - kierownik Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu. Zajmowała się m.in. wsparciem metodologicznym regionalnych strategii innowacji, identyfikacją i rozpowszechnianiem dobrych praktyk oraz rozwojem narzędzi wspierających procesy tworzenia polityki innowacyjnej. W latach 1997-2004 zaangażowana była w operacyjną działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE, była członkiem zespołu zarządzającego procesem tworzenia regionalnej strategii innowacji „RIS Innowacyjna Wielkopolska”, działalności ośrodka transferu innowacji (IRC) oraz projektów dla wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej.Z wykształcenia politolog i dziennikarz, nauczyciel języka angielskiego oraz technik technologii żywności.

dr inż. Karol Lityński

Prezes Fundacji Centrum Innowacji FIRE. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów od pomysłu, poprzez założenie spółki, do pozyskania inwestora. Posiada praktyczną wiedze w zakresie zagadnień dotyczących tworzenia i działalności firm high- tech sektora MSP oraz transferu technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych oraz bardzo dobrą znajomość funkcjonowania funduszy venture i seed capital. Jego szerokie doświadczenie zawodowe obejmuje zarządzanie: agencją rządową, fundacją, zakładem doświadczalnym uczelni wyższej oraz małą prywatną firmą technologiczną. Od 1972 roku pracownik naukowy Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej, a w latach 1991 – 2008 zastępca kierownika centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Politechniki Warszawskiej. W latach 1997 – 2001 radca Ministra Gospodarki ds. transferu technologii i zrównoważonego rozwoju w Departamencie Strategii Gospodarczej. Na przełomie lat 2001/202 pełnił funkcję prezesa Agencji Techniki i Technologii. Od 2010 r. członek Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku na Europę Wschodnią i Azję Centralną. Współuczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań w wyżej wymienionym zakresie. Od maja 2012 r. Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Małgorzata Snarska-Świderska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Międzynarodowej Szkoły Konsultantów Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadziła prace badawcze dla sektora energetyki w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji inwestycji zdobyła jako projektant „BIPRO-BUMAR”. Od 1992 roku zajmuje się środkami pomocowymi dostępnymi w Polsce: fundusze Phare–STRUDER, Phare-RAPID i RAPID II – małe projekty infrastrukturalne. W 2001 r. uzyskała certyfikat szkoleniowca w dziedzinie tworzenia regionalnych programów operacyjnych dla Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – w ramach Programu PHARE PL 9909.01.01.03. W latach 2001-2003 była ekspertem w programie Banku Światowego – Rural Development Programme współfinansującym projekty infrastrukturalne. Jest ekspertem w zakresie funduszy strukturalnych oraz środków na finansowanie badań w ramach 7PR oraz Programu CIP. Obecnie pełni funkcje Kierownika Biura Innowacji w KPK Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie. Pracuje jako ekspert KE w Komitecie Programowym dla Programów: Research Potential, Regions of Knowledge and Coherent Development of Research Policies.Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, finansowania działań B+R a także rozwoju parków technologicznych i inkubatorów akademickich. Zrealizowała szereg szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, edukacyjną oraz z zakresu zarządzania projektami badawczymi. Jest jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia SOOIPP.

Anna Tórz

Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studia Komercjalizacji Nauki i Technologii (Master of Science in Science and Technology Commercialization) na Uniwersytecie Łódzkim. Jest słuchaczką studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kierownik InQbatora Technologicznego Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM. Realizuje i kieruje projektami z zakresu wspierania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej, finansowanymi z funduszy strukturalnych i krajowych. Redaktor Naczelna kwartalnika IQ – pisma promującego innowacje, transfer technologii i postawy pro przedsiębiorcze. W latach 2008-2011 Przewodnicząca Sekcji Parków i Inkubatorów Technologicznych Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Członek Zarządu SOOiPP.

Marek Winkowski

Wiceprezes zarządu dyrektor d.s. inwestycji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A. Absolwent Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Gdańskiej. Z WPT S.A. związany od momentu utworzenia Grupy Inicjatywnej powołanej w celu utworzenia Parku Technologicznego we Wrocławiu w 1996 r./ W latach 1998-2000 był pierwszym prezesem zarządu WPT. /. W okresie od ukończenia studiów do 1990 r. pracował jako inżynier budowy, projektant, specjalista d.s. wdrażania nowych technologii przy realizacji wielu inwestycji ( m. innymi KWB Bełchatów, Zakład Produkcji Wody dla Wrocławia). Od 1990 aktywnie zaangażowany w zmiany ustrojowe, radny Rady Miejskiej Wrocławia I- kadencji pracuje w komisji planowania przestrzennego i komisji infrastruktury miejskiej. W latach 1995 - 2004 obejmuje funkcje dyrektora Wydziału Inicjatyw Gospodarczych we Wrocławiu kierując wieloma oryginalnymi projektami miasta (park technologiczny, obligacje komunalne, FUTURALLIA).W latach 1994 – 2004 członek kilku rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz przewodniczący rady nadzorczej MPWiK. Od 2004 r. wiceprezes zarządu –dyrektor d.s. inwestycji Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A., w ramach swoich obowiązków kieruje największymi projektami realizowanymi przez WPT. Od maja 2008 r . sekretarz a od 19.05 2011wiceprezes zarządu SOOIiPP. Ponadto przewodniczący komitetu sterującego klastra NUTRIBIOMED, członek komitetu sterującego klastra MEGA-NANO ENERGII, członek Rady Dolnośląskiego Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, uczestnik wielu szkoleń krajowych i zagranicznych, autor i współautor artykułów i poradników na tematy związane z parkami i inkubatorami technologicznymi oraz procesami inwestycyjnymi.

Rafał Malujda

Radca prawny, prowadzi kancelarię radcy prawnego w Szczecinie w Technoparku Pomerania, specjalista z zakresu prawa IT, nowych technologii, własności intelektualnej, prawa zamówień publicznych, pomocy publicznej (konkurencji) oraz prawa morskiego. Bierze aktywny udział w wielu projektach lokalnych i ogólnopolskich związanych branżą IT i transferem technologii, w tym pomiędzy jednostkami naukowymi a biznesem – jest m.in. ekspertem w projekcie JASPERS. Master of Laws (LL.M.) w zakresie międzynarodowego prawa gospodarczego i zarządzania przedsiębiorstwem (Rostock, Niemcy), absolwent kursu dyplomowego prawa angielskiego i prawa Unii Europejskiej Cambridge University oraz absolwent kursów dyplomowych Światowej Organizacji Ochrony Własności Intelektualnej - WIPO. Posiada praktyczne doświadczenie w zakresie zarządzania, egzekucji i ochrony portfolio praw własności intelektualnej, prowadzenia negocjacji i redagowania kontraktów z partnerami zagranicznymi. Doradca w programach unijnych. Prelegent na spotkaniach i konferencjach branżowych, autor publikacji z zakresu prawa IP/IT, międzynarodowego prawa handlowego i morskiego. Członek wielu organizacji branżowych.

Agnieszka Krochmal - Węgrzyn

Jest specjalistą z zakresu prawa konkurencji - pomocy publicznej, prawa własności intelektualnej i nowych technologii, prawa prywatnego międzynarodowego. Ukończyła studia podyplomowe Europejskiego Prawa Bankowego w Instytucie Nauk Prawnych PAN; ukończyła także szkolenia z zakresu funduszy strukturalnych oraz Metodyki Project Management. Pracowała jako Dyrektor Biura Intellectual Property Rights – HP w Brukseli. Aktualnie jest ekspertem ds. prawnych dla wielu organizacji/inicjatyw w tym dla projektu JASPERS finansowanego przez EBI oraz ekspertem Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych. W swojej dotychczasowej pracy dokonywała audytów prawnych, przygotowywała projekty dokumentów prawnych, uczestniczyła w negocjacjach (także w Komisji Europejskiej), organizowała i uczestniczyła w wielu międzynarodowych konsorcjach zapewniając obsługę prawną, zajmowała się zarówno doradztwem indywidualnym na zlecenie klienta, jak i ogólnym (szkoleniowym). Jest autorem licznych opracowań zarówno z zakresu prawa własności intelektualnej, jak i prawa nowych technologii i pomocy publicznej.

Juan M. Sanchez

Dr Juan M. Sanchez jest Wice Rektorem Uniwersytetu ds. badań w University of Texas w Austin, posiada tytuł Temple Foundation Endowed Professorship #4 w Departamencie Inżynierii Mechanicznej, tytuł licencjata w dziedzinie fizyki na Uniwersytecie w Kordobie (Argentyna) oraz stopień doktora w dziedzinie inżynierii materiałowej na University of California w Los Angeles.
Dr Sanchez jest autorem i współautorem ponad 140 publikacji dotyczących szerokiego zakresu zagadnień technicznych odnoszących się do inżynierii materiałowej. Obecnie jego zainteresowania badawcze koncentrują się na elektronice, termodynamice i właściwościach strukturalnych materiałów. Wcześniej jego zainteresowania dotyczyły opracowywania i wdrażania metod związanych z konstrukcją diagramów fazowych wielokomponentowych systemów materiałowych.
Dr Sanchez jest przedstawicielem Government-University-Industry Research Roundtable of the National Academies, członkiem Committee on Science, Engineering and Public Policy of AAAS, członkiem Advisory Council of the Hogg Foundation for Mental Health. W przeszłości był członkiem i przewodniczącym Visiting Committee for Advanced Technology of NIST , jak również członkiem Board of Visitors w US Army War College.

National Technology Enterprise Company

Anas Meerza – Dyrektor Generalny w National Technology Enterprises Company (NTEC). Inżynier mechanik, absolwent University of Dayton w Ohio (USA), posiada tytuł licencjata w zakresie technologii inżynierii mechanicznej. Przez ponad 11 lat pracował w Kuwait Institute for Scientific Research (KISR) jako asystent badawczy, a później Research Associate w Departamencie Energii. Pracując w Kuwait Institute for Scientific Research, specjalizował się w pracy badawczej i studiach dotyczących optymalizacji energii oraz alternatywnych źródeł energii, jak również opublikował i zaprezentował kilka artykułów badawczych w prasie lokalnej i międzynarodowej. Równolegle założył również kilka firm technologicznych w Kuwejcie, które specjalizują się w aplikacjach przemysłowych, aplikacjach webowych i usługach, technologiach informacyjno-komunikacyjnych, sektorze telekomunikacji, a także w rozwoju oprogramowania. W 2005 r. rozpoczął pracę w National Technology Enterprises Company (NTEC). W 2010 został mianowany Dyrektorem Generalnym firmy.

Gregory P. Pogue, Ph.D.

Dr. Gregory Pogue jest Zastępcą Dyrektora i pracownikiem naukowo-badawczym w IC2 Institute of the University of Texas at Austin. Kieruje tam pracami badawczymi oraz programami wdrożeniowymi związanymi z komercjalizacją technologii, tworzeniem nowych przedsiębiorstw oraz przedsiębiorczością. Ma aktywny wkład w działalność szkoleniową, rozwój studiów przypadków, prace badawcze a także mentoring w odniesieniu do firm w Meksyku, Portugalii, Kolumbii, Turcji, Korei Południowej oraz Indiach. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się na rozwijaniu innowacyjnych ekosystemów wspierających sukcesy w procesie komercjalizacji.

Dr Pogue posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w dziedzinie rozwoju biologicznego, rozwijania zarządzania badaniami, regulacji biologicznej oraz rozwijaniu własności intelektualnej, a także licencjonowaniu. Dane doświadczenie zdobył, między innymi, pełniąc następujące funkcje: wiceprzewodniczącego Business Development for Emergent Technologies, Inc. (ETI), przewodniczącego Receptor Logic, Inc. and Pure Protein, L.L.C., oraz wiceprzewodniczącego działu badań i rozwoju w Large Scale Biology Corporation (LSBC). Dr Pogue pracował również w centrum Center for Biologics Research and Evaluation funkcjonującym w ramach amerykańskiej agencji Food and Drug Administration jako naukowiec odpowiedzialny za ocenę Investigational New Drug and Biological Licensing Application.

Dr Pogue uzyskał stopień licencjata na Midwestern State University oraz stopień doktora na Texas A&M University. Opublikował ponad 42 artykułów naukowych i recenzji, jest autorem 18 patentów w USA. Jest częstym prelegentem podczas spotkań naukowych, zarówno krajowych, jak i międzynarodowych.