PL EN

Szczegółowy program konferencji

Czwartek, 23 maja 2013
10:00 - 15:00 Szkolenia przedkonferencyjne - równoległe:
Pomoc publiczna w działalności OIiP, - Malujda Rafał - radca prawny, Krochmal - Węgrzyn Agnieszka - prawnik

Pomoc publiczna w działalności Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości - parki technologiczne i inkubatory

  1. Podstawowe zasady systemu pomocy publicznej
  2. Formy prawne i podstawy działalności parków technologicznych i inkubatorów w Polsce
  3. Oferta parków technologicznych i inkubatorów w kontekście pomocy publicznej - rodzaje pomocy i formy wsparcia (z uwzględnieniem usług proinnowacyjnych)
  4. Poziomy udzielania pomocy publicznej
  5. Pomoc publiczna w projektach finansowanych ze środków unijnych
  6. Weryfikacja lokatorów parków i inkubatorów pod kątem możliwości wchłaniania pomocy publicznej i zasady udzielania pomocy przez parki technologiczne i inkubatory
  7. Regulaminy parków technologicznych a wymogi formalno-prawne
  8. Umowy o dofinansowanie i efektywność parków (w oparciu o interpelacje i wyniki kontroli NIK 2013)
  9. Przyszłe zasady udzielania pomocy publicznej w nowej perspektywie finansowej Horyzont 2020 oraz planowane zmiany w zasadach udzielania pomocy publicznej (w tym nowy projekt regulacji de minimis)
  10. Pomoc publiczna w parkach technologicznych i inkubatorach – kazus.
Ocena zdolności inwestycyjnej przedsiębiorstw - dr Karol Lityński, Prezes Zarządu Fundacji Centrum Innowacji FIRE
CIP-EIP, Ekoinnowacje – ostatni konkurs 2013, Finansowanie badań i innowacji  - Horyzont 2020 – A. Maszewska, M.Snarska-Świderska
Wprowadzenie na rynek nowego przedsiębiorstwa i strategie finansowania - Gregory P. Pogue, Z-ca Dyrektora Instytutu Innowacji Kreatywności i Kapitału (IC2) , Uniwersytetu Teksańskiego w Austin.
11:00 - 15:00
Seminaria i spotkania:
Spotkanie grupy roboczej Centrów Transferu Technologii

15:00 - 17:30
Spotkanie ekspertów inicjatywy PARP „Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu”:
Prezentacja rekomendacji Inicjatywy, wręczenie dyplomów uczestnictwa w projekcie
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114
17:00 - 18:00 Seminaria i spotkania:
Spotkanie firm laureatów konkursu Innofirma Parkowe Orły
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114
Równoległe sesje naukowe
15:00 - 17:00 Sesja I Innowacje, Polityka wspierania innowacji w Polsce i na świecie
Ekoinnowacje dla wzrostu gospodarczego - dr inż. Danuta Lipińska
Rozwój przedsiębiorstw w sektorze rolno-spożywczym woj. łódzkiego a integracja Polski z UE - mgr Radosław Agaciak
Program rozwoju technologii woj. śląskiego - Bondaruk Jan, Gieroszka Agnieszka, Siwek-Skalny Anna, Uszok Elżbieta, Kruczek Mariusz
Polityka wspierania innowacji jako element strategii wzrostu gospodarczego Brazylii - mgr Czarnecka - Gallas Marta
Innowacje poprzez interakcje i budowanie unii innowacji w ramach strategii Europa 2020 - mgr Gwóźdź Karolina
Wpływ polityki proinnowacyjnej na rozwój gospodarczy Korei Południowej - dr Kightley Marta
Efekty uczestnictwa polski w programach ramowych UE - mgr Rószkiewicz Marta Magdalena; mgr Warzybok Barbara
17:00 - 17:30 Panel Dyskusyjny
15:00 - 17:00 Sesja II Współpraca sfery nauki z gospodarką, działalność innowacyjna ośrodków wsparcia
Koncepcja funkcjonowania Sieci Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych woj. śląskiego - Bondaruk Jan, Gieroszka Agnieszka, Siwek-Skalny Anna, Uszok Elżbieta, Kruczek Mariusz
Zarzadzanie własnością intelektualną w kontekście tworzenia spółek celowych - mgr inż. Kosmowska Paulina
Współpraca z partnerami instytucjonalnymi - zdolność absorbcji wiedzy w polskich przedsiębiorstwach - dr Lewandowska Małgorzata
Wybrane czynniki kształtujące współpracę innowacyjna przedsiębiorstw i jednostek naukowo-badawczych - dr Tomaszewski Marek
17:00 - 17:30 Panel Dyskusyjny
15:00 - 17:00 Sesja III Innowacyjność, innowacje w przedsiębiorstwie
Aktywność innowacyjna w sektorze MSP - dr Beata Żelazko
Efektywność procesów innowacyjnych realizowanych przez przedsiębiorstwa MSP - dr Norek Tomasz
Instytucje wsparcia biznesu a aktywność innowacyjna przedsiębiorstw w peryferyjnych regionach Polski - prof. dr hab. Świadek Arkadiusz; mgr Gorączkowska Jadwiga
Wrocławski model rozwoju sektora innowacji. Wrocławskie centrum badań EIT oraz Data Techno Park jako instytucje otoczenia biznesu wdrażające dobre praktyki - prof. dr hab. Mirosław Miller
Cechy i kompetencje polskich naukowców jako znaczący czynnik rozwoju innowacyjności - mgr Tomczyńska Aldona; mgr Knapińska Anna
17:00 - 17:30 Panel Dyskusyjny
Lokalizacja Łódzki Regionalny Park Naukowo – Technologiczny, Łódź, ul. Dubois 114
17:30 - 18:00 Zwiedzanie BioNanoParku
19:30 - 22:30 Uroczysta kolacja: Otwarcie XXIV Konferencji SOOIPP
Gala wręczenia nagród trzeciego konkursu InnoFirma „Parkowe Orły”
InnoTechAcademia rozstrzygnięcie konkursu
Lokalizacja Pałac Poznańskiego, ul. Ogrodowa 15
Piątek, 24 maja 2013
SESJA I
STRATEGICZNE PROBLEMY FINANSOWANIA OIiP I ICH KLIENTÓW
Lokalizacja Hotel Ambasador Łódź Chojny
Prowadzący: Dr Aleksander Bąkowski, wiceprezes SOOIPP, Jacek Skwierczyński - po Naczelnika Wydział Rozwoju Przedsiębiorczości, Innowacji i Projektów Własnych Urzędu Marszałkowskiego
9:00 - 9:30 Słowo Organizatorów i Patronów Konferencji
9:30 - 9.45 Planowanie strategiczne Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości - Marzena Mażewska, Prezes SOOIPP
9:45 - 10:30 Prezentacja przedstawiciela Ministerstwa Rozwoju Regionalnego - Łukasz Małecki, kierujący Zespołem Departament Zarządzania Programami Konkurencyjności i Innowacyjności
Fundusze Strukturalne i fundusze spójnościwe UE. Perspektywa dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego na lata 2014-2020 - prof. Jacek Guliński – Podsekretarz Stanu Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
10:30 - 10:45 Prezentacja wstępnej propozycji programu operacyjnego, Artur Stelmach dyrektor departamentu polityki regionalnej UMWŁ
10:45 - 11:45 Przerwa kawowa
SESJA II
SESJA NAUKOWA: PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ LOKALNY
Lokalizacja Hotel Ambasador Łódź Chojny
Prowadzący: Prof. dr hab. E. Stawasz, kierownik Katedry Przedsiębiorczości i Polityki Przemysłowej Uniwersytetu Łódzkiego
11:00 - 11:45 Krzysztof B. Matusiak jako badacz innowacji i przedsiębiorczości. - prof. dr hab. J. Cieślik, prof. dr hab. E. Stawasz
11:45 - 12:00 Wiosna Innowacji w Politechnice Łódzkiej - prof. dr hab. Piotr Kula, Rektor Politechniki Łódzkiej
12:00 - 12:20 Rola uczelnianych centrów transferu technologii w komercjalizacji wyników badań naukowych - prof. dr hab. Jan Koch, Dyrektor Wrocławskiego Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej
12:20 - 12:40 Środowisko innowacyjne przedsiębiorstwa - dr Kaczmarska Bożena, dr Gierulski Wacław
12:40 - 13:00 Ocena skuteczności funkcjonowania inkubatorów technologicznych - mgr Tórz Anna
13:00 - 14:00 Obiad
14:00 - 14:20 Transfer wiedzy z uczelni do biznesu - doświadczenia uczelni amerykańskich - dr Małgorzata Grzegorczyk
14:20 - 15:00 Dyskusja i wnioski
SESJA III
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI I ROZWOJU OIIP
Prowadzący: Elżbieta Książek, Z-ca Dyrektora PPNT
11:45 - 12:00 Finansowanie działań inwestycyjnych w OIiP – dr Berenika Marciniec, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
12:00 - 12:15 Źródła finansowania bieżącej działalności a strategia rozwoju OIiP – dr Krzysztof Krzysztofiak, Krakowski Park Technologiczny
12:15 - 12:30 Czy tyle misji ile dotacji? - Marek Winkowski –Wice Prezes Zarządu Wrocławskiego Parku Technologicznego S.A.
12:30 - 13:00 Dyskusja i wnioski
13:00 - 14:00 Obiad
SESJA IV
FINANSOWANIE ROZWOJU SEKTORA MSP
Prowadzący: Dr Dariusz Trzmielak Członek Zarządu SOOIPP, Przemysław Andrzejak – Prezes Zarządu Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A
14:00 - 14:20 Sukcesy i porażki polskich MSP w programach ramowych - Dr Andrzej Siemaszko, Dyrektor KPK w Polsce
14:20 - 14:40 Dobre praktyki w finansowaniu MŚP w ramach programu ramowego CIP" – Arkadiusz Lewicki, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji 2007-2013 (CIP) - Instrumenty Finansowe dla MŚP.
14:40 - 15:00 The Entrepreneurial Ecosystem at the University of Texas at Austin - Juan Sanchez, Ph. D, Vice Rector of Science, University of Texas at Austin (USA)
15:00 - 15:20 Financing for early stage enterprises - Gregory P. Pogue, Ph.D. , Z-ca Dyrektora Instytutu Innowacji Kreatywności i Kapitału (IC2), Uniwersytetu Teksańskiego w Austin
15:20 - 15:40 Dyskusja i wnioski
15:40 - 16:00 Przerwa kawowa
SESJA V
PRZYKŁADY DOBRYCH PRAKTYK W FINANSOWANIU OIIP I MSP
Prowadzący: Marek Winkowski, wiceprezes SOOIPP, Agnieszka Sińska – Dyrektor Biura Rozwoju Przedsiębiorczości i Miejsc Pracy Urzędu Miasta Łodzi
16:00 - 16:20 Motywy, bariery, czynniki sukcesu, efekty – Cezary Rutka, Technox Sp. z o.o.
16:20 - 16:40 Dobre praktyki w działalności parku technologicznego - Jacek Kotra, Dyrektor Technoparku Gliwice
16:40 - 17:00 Kapitał zgromadzony w relacjach - Katarzyna Witkowska, Menedżer Działu Rozwoju Technoparku Pomerania w Szczecinie
17:00 - 19:30 Walne Zgromadzenie Członków SOOIPP
20:00 - 24:00 Wieczór integracyjny
Lokalizacja Uroczysta kolacja, Ambasador Łódź Chojny
Sobota, 25 maja 2013
SESJA VI
DYSKUSJE I SESJE NETWORKINGOWE
Lokalizacja Hotel Ambasador Łódź Chojny
9:30 - 11:00 Mierzenie efektywności działania OIiP Standardy w działaniu OIiP
Prowadzący: Ania Tórz, Jacek Kotra Marzena Mażewska, Elżbieta Książek
Lokalizacja Hotel Ambasador Łódź Chojny Hotel Ambasador Łódź Chojny
11:00 - 11:30 Przerwa kawowa
SESJA VII
PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI
Prowadzący: Dr Dariusz Trzmielak
11:30 - 12:00 Dyskusja nad wnioskami konferencyjnymi
12:00 - 13:00 Obiad
Lokalizacja Hotel Ambasador Łódź Chojny