PL EN

Organizatorzy

STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE - SOOIPP

Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce od 1992 roku wspomaga powstawania i rozwój innowacyjnych przedsiębiorstw i regionów, poprzez merytoryczne oraz organizacyjne wsparcie kadry zarządzającej instytucjami otoczenia biznesu w Polsce. Cele Stowarzyszenia to między innymi:

 • doskonalenie kwalifikacji organizatorów i pracowników ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • popularyzacja wiedzy i osiągnięć naukowych oraz praktycznych w zakresie organizacji i działania ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • wspomaganie transferu technologii i innowacji przede wszystkim z nauki do gospodarki,
 • tworzenie modelowych rozwiązań wspomagania przedsiębiorczości,
 • integracja i współpraca ośrodków innowacji i przedsiębiorczości,
 • promocja badań i działań edukacyjnych w zakresie przedsiębiorczości, innowacji, transferu technologii i rozwoju regionalnego.

SOOIPP jest organizacją pozarządową posiadającą silne zaplecze eksperckie, która realizuje szereg działań na rzecz środowiska instytucji otoczenia biznesu:

 • organizuje szkolenia, konsultacje, konferencje, sympozja, konkursy i zjazdy;
 • wydaje materiały informacyjne i szkoleniowe;
 • prowadzi badania i sporządza analizy z zakresu przedsiębiorczości, innowacyjności i transferu technologii oraz rozwoju regionalnego;
 • współpracuje z innymi organizacjami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi;
 • współdziała z samorządami, administracją lokalną i centralną, placówkami naukowymi i badawczymi;
 • prowadzi monitoring rozwoju polskich ośrodków innowacji i przedsiębiorczości, dostarcza informacji i popularyzuje ich osiągnięcia w kraju i zagranicą.

Stowarzyszenie pełni funkcję sieci koordynującej i inspirującej osoby oraz organizacje wspierające szeroko rozumianą przedsiębiorczość, innowacyjność, transfer technologii i rozwój regionalny. Utrzymuje stałe kontakty robocze z ponad 700 ośrodkami innowacji i przedsiębiorczości, w tym ze zdecydowaną większością parków i inkubatorów technologicznych, centrów transferu technologii, inkubatorów przedsiębiorczości, funduszy pożyczkowych oraz ośrodków szkoleniowo-doradczych.

www.sooipp.org.pl

RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, która powstała 31 maja 1993 r., na mocy aktu notarialnego kieruje swoją ofertę przede wszystkim do przedsiębiorstw działających na rynku województwa podkarpackiego. Niesie pomoc małym i średnim przedsiębiorstwom z branż produkcyjnych i usługowych. Misją RARR S.A. jest wspieranie rozwoju województwa podkarpackiego, podnoszenie jakości i poziomu życia mieszkańców, promocja potencjału regionu, w tym również jego walorów turystycznych i przyrodniczych, a także kreowanie wizerunku Podkarpacia jako miejsca rozwiniętego gospodarczo i społecznie.

Największą popularnością wśród przedsiębiorców cieszy się pomoc finansowa w postaci dotacji, pożyczek czy funduszy oraz wyspecjalizowanego doradztwa ekonomiczno-prawnego. Agencja prowadzi stałą współpracę z przedstawicielami samorządów lokalnych wszystkich szczebli. Partnerami w podejmowanych działaniach od wielu już lat są także lokalne uczelnie i stowarzyszenia. Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania oraz Wyższa Szkoła Zarządzania w ramach wspólnych projektów były współorganizatorami wielu imprez: targów, seminariów, spotkań i konkursów.

RARR S.A. jest regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości i pełni rolę Regionalnej Instytucji Finansującej przy wdrażaniu na Podkarpaciu programów dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw, współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

W celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji oraz kompleksowe przygotowanie terenów do działalności inwestycyjnej funkcjonuje Centrum Obsługi Inwestora, które posiada tytuł Certyfikowanego Partnera Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych w Warszawie oraz Centrum Zarządzania Podkarpackim Parkiem Naukowo-Technologicznym, które koordynuje całość prac związanych z utworzeniem oraz rozbudową Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego „Aeropolis”.

Rolę pośrednika pomiędzy szeroko rozumianą nauką (uczelnie wyższe, wynalazcy) a gospodarką (przedsiębiorstwa), jednocześnie tworząc warunki dla wymiany informacji pomiędzy nimi pełni Centrum Transferu Technologii Innowacji i Informatyzacji. CTTIiI wspiera powstawanie klastrów przedsiębiorstw, szczególnie w branżach: lotniczej, elektromaszynowej, drzewnej, chemicznej oraz przetwórstwa spożywczego.

www.rarr.rzeszow.pl

Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny

Podkarpacki Park Naukowo – Technologiczny powstał w 2003 roku w wyniku porozumienia, którego sygnatariuszami byli: Samorząd Województwa Podkarpackiego, Powiat Rzeszowski, Gmina Miasto Rzeszów, Politechnika Rzeszowska oraz Uniwersytet Rzeszowski. W 2006 roku do porozumienia dołączyły: Gmina Głogów Małopolski oraz Gmina Trzebownisko.

Aktualnie obszar PPNT to ok. 166 ha podzielonych na 4 strefy. Trzy z nich powstały w ramach I etapu tworzenia Parku:

 • Strefa S1 zlokalizowana w miejscowościach Jasionka i Tajęcina (gmina Trzebownisko), zajmuje obszar ok. 70 ha. Na terenie tej strefy inwestują firmy między innymi z branży lotniczej, elektromaszynowej, elektronicznej i informatycznej. Aktualnie na terenie strefy działki wykupiło 11 firm, które zatrudniają ok. 1550 osób;
 • Strefa S2 o powierzchni ok. 48 ha, położona w miejscowościach Rogoźnica i Wola Cicha (gmina Głogów Małopolski). W strefie tej działki wykupiły firmy m.in.: z branży chemicznej, elektromaszynowej oraz tworzyw sztucznych. Obecnie zatrudnionych jest tutaj ok. 2000 osób i działa tam 15 firm.
 • Strefa S3 Preinkubator Akademicki PPNT o powierzchni ok. 1000 m2 – obecnie funkcjonuje tam 11 firm, 1 laboratorium i 1 stowarzyszenie.

W ramach II etapu rozbudowy Parku powstała:

 • Strefa S1-3, zrealizowana w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, o powierzchni ok. 48 ha, położona w miejscowościach Jasionka i Rudna Mała. Do strefy zapewniony jest dojazd z Autostrady A4, dróg krajowych 9 i 19 oraz drogi ekspresowej S19. W pobliżu znajduje się Port Lotniczy „Rzeszów – Jasionka”. W ramach strefy swoje inwestycje mogą lokować przedsiębiorstwa z branży m.in.: lotniczej, informatycznej, elektromaszynowej, biotechnologicznej oraz chemicznej. Do sprzedaży oferowane są obecnie 23 działki o pow. od ok. 1,3 do 2,5 ha, uzbrojone w sieć wodociągową, gazową, energetyczną, kanalizację sanitarną i deszczową. Wszystkie działki posiadają dostęp do drogi wewnętrznej.

Strefa S1, S2 i S1-3 zostały w całości włączone do Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO – PARK Mielec. Niektóre z firm zlokalizowanych w PPNT należą do Stowarzyszenia Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

Ponadto w ramach II etapu rozbudowy PPNT, terenie strefy S1 powstaje Kompleks Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT.

www.aeropolis.com.pl