PL EN

Prelegenci

dr Dariusz Trzmielak

Dr Dariusz Trzmielak dyrektor Centrum Transferu Technologii Uniwersytetu Łódzkiego, członek Rady Fundacji Centrum Innowacji - Akceleratora Technologii Fundacji UŁ, członek zarządu i skarbnik Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacyjności i Przedsiębiorczości w Polsce, członek Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2007-2013. W latach 2004-2007 dyrektor Centrum Innowacji Amerykańsko-Polski Program Offsetowy Uniwersytet Teksański-Uniwersytet Łódzki, wiceprezes i członek zarządu Centrum Innowacji-Akcelerator Technologii Fundacji Uniwersytetu Łódzkiego (2007-2008). Autor i współautor kilku książek z dziedziny komercjalizacji, transferu technologii i zarządzania własnością intelektualną, m.in.: Metodologia doradztwa w zakresie komercjalizacji i transferu technologii (PARP, Łódź-Austin, 2011), Zarządzanie własnością intelektualną w przedsiębiorstwie i na uczelni (Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, Gdańsk 2010). Redaktor i współredaktor naukowy monografii polskich i amerykańskich m.in.: Value - Added Partnering and Innovation In a Changing World. Purdue University Press, West Lafayette, Indiana 2009. Ekspert w projektach PARP i NCBiR z zakresu innowacji i nowych technologii. Dr Dariusz Trzmielak specjalizuje się w ocenie potencjału rynkowego dla technologii i innowacyjnych rozwiązań. Jego główne zainteresowania skupiają się na ocenie rynku dla nowych technologii.

Jacek Guliński, dr hab., prof. UAM

Urodzony w 1950 roku. Profesor chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Wydział Chemii). Zainteresowania naukowe – chemia metaloorganiczna oraz transfer innowacji i technologii. Autor (współautor) wielu monografii i publikacji z dziedziny chemii i zagadnień dotyczących innowacji, instrumentów transferu technologii, komercjalizacji wyników badań i przedsiębiorczości akademickiej. Autor patentów i technologii z dziedziny chemii krzemoorganicznej. Liczne wykłady i komunikaty prezentowane w kraju i zagranicą oraz wizyty i staże zagraniczne (naukowe i zawodowe). Kierownik wielu projektów krajowych i międzynarodowych (Phare, Projekty Ramowe Badań i Rozwoju UE, Bank Światowy, fundusze strukturalne UE) dotyczących głównie relacji nauki z gospodarką. Członek regionalnych, krajowych i międzynarodowych stowarzyszeń, sieci, rad i zespołów doradczych działających w obszarze polityki innowacyjnej oraz rozwoju ośrodków innowacji i przedsiębiorczości. Do roku 2008 wieloletni Z-ca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo – Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza oraz Członek Zarządu Fundacji UAM. Od września 2008 do stycznia 2012 roku pełnił funkcję prorektora ds. programów europejskich i współpracy z gospodarką w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od lutego 2012 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Elżbieta Książek

Zastępca Dyrektora Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Konsultant i trener w zakresie instrumentów wsparcia dla innowacji, zarządzania projektami badawczo-rozwojowymi oraz komercjalizacji wiedzy. W latach 2004-2008 - kierownik Sekretariatu Sieci Innowacyjnych Regionów Europy (IRE) w Luksemburgu. Zajmowała się m.in. wsparciem metodologicznym regionalnych strategii innowacji, identyfikacją i rozpowszechnianiem dobrych praktyk oraz rozwojem narzędzi wspierających procesy tworzenia polityki innowacyjnej. W latach 1997-2004 zaangażowana była w operacyjną działalność Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego, w tym tworzyła i kierowała pracami Regionalnego Punktu Kontaktowego Europejskich Programów Badawczych UE, była członkiem zespołu zarządzającego procesem tworzenia regionalnej strategii innowacji „RIS Innowacyjna Wielkopolska”, działalności ośrodka transferu innowacji (IRC) oraz projektów dla wsparcia przedsiębiorczości akademickiej. Wielokrotnie pracowała jako niezależny ekspert dla Komisji Europejskiej.Z wykształcenia politolog i dziennikarz, nauczyciel języka angielskiego oraz technik technologii żywności.

Marzena Mażewska

Konsultant, trener, specjalistka z zakresu organizacji i zarządzania przedsiębiorczością, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Biznesu i Administracji w Warszawie. Posiada dwudziestoletnie doświadczenie w doradztwie dla MSP oraz instytucji otoczenia biznesu w dziedzinie inkubacji przedsiębiorczości i innowacji, transferu technologii oraz rozwoju regionalnego. W latach 1996–1998 ekspert Projektu Banku Światowego w zakresie rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, a w latach 2000–2007 ekspert Programu Rozwoju Ekonomiki i Przedsiębiorczości Fundacji Open Society Institute w Nowym Jorku na Europę Wschodnią i Azję Centralną. Współuczestniczyła w realizacji kilkudziesięciu krajowych i międzynarodowych projektów związanych z rozwojem sektora MSP i instytucji otoczenia biznesu. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji, analiz, ekspertyz i opracowań w wyżej wymienionym zakresie. Od maja 2012 r. Prezes Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Małgorzata Snarska-Świderska

Absolwentka Politechniki Łódzkiej oraz Międzynarodowej Szkoły Konsultantów Uniwersytetu Łódzkiego. Prowadziła prace badawcze dla sektora energetyki w Instytucie Techniki Cieplnej w Łodzi. Doświadczenie w projektowaniu i realizacji inwestycji zdobyła jako projektant „BIPRO-BUMAR”. Od 1992 roku zajmuje się środkami pomocowymi dostępnymi w Polsce: fundusze Phare–STRUDER, Phare-RAPID i RAPID II – małe projekty infrastrukturalne. W 2001 r. uzyskała certyfikat szkoleniowca w dziedzinie tworzenia regionalnych programów operacyjnych dla Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej – w ramach Programu PHARE PL 9909.01.01.03. W latach 2001-2003 była ekspertem w programie Banku Światowego – Rural Development Programme współfinansującym projekty infrastrukturalne. Jest ekspertem w zakresie funduszy strukturalnych oraz środków na finansowanie badań w ramach 7PR oraz Programu CIP. Obecnie pełni funkcje Kierownika Biura Innowacji w KPK Programów Badawczych Unii Europejskiej w Warszawie. Pracuje jako ekspert KE w Komitecie Programowym dla Programów: Research Potential, Regions of Knowledge and Coherent Development of Research Policies.Autorka i współautorka wielu publikacji z zakresu rozwoju regionalnego, finansowania działań B+R a także rozwoju parków technologicznych i inkubatorów akademickich. Zrealizowała szereg szkoleń w zakresie pozyskiwania środków finansowych na działalność badawczo-rozwojową, edukacyjną oraz z zakresu zarządzania projektami badawczymi. Jest jednym z członków – założycieli Stowarzyszenia SOOIPP.